කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි

පොල්ගහවෙල
මහමෙව්නා භාවනා අසපුවේ
නිර්මාතෘ සහ අනුශාසක
කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි

දේශනා එකතුව
Trekmentor (කමල් වික්‍රමනායක)

Advertisements