සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමි

කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ
ආචාර්ය
ශාස්ත්‍රපති
සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමි

Advertisements