කොටගම වාචිස්සර හිමි

නිට්ටඹුව
සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති
කොටගම වාචිස්සර හිමි

 

Advertisements