මැදුම් පිළිවෙත

ඔබතුල වර්ථමානයෙහි පවතින තෘෂ්ණාව හමුවෙහි පවතින ඔබගේ අතීතය තුල ඇති සම්බන්දයද අනාගතය තුලදී පැවතිය හැකිව පවතින සම්බන්දයදන් තුලින් තෘෂ්ණාවෙන් මිදීමෙහි වටිනාකම අවබෝදවීම තුලින් පවත්වන්නට යෙදන ප්‍රතිපදාව මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ලෙස අර්ථ ගැන්විය හැකි බව අපගේ වැටහීම වෙයි.

නයන යාපා
2017-08-22

Advertisements