ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි

දර්ශනපති, රාජකීය පණ්ඩිත
ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි

Advertisements