මකුලෑවේ විමල හිමි

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ
අධිකරණ නායක ධුරන්දර
ත්‍රිපිටක විශාරද ශාස්ත්‍රපති
මකුලෑවේ විමල නාහිමි

දේශනා එකතුව
www.trekmentor.org

Advertisements