තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි

කැනඩාවේ එඩ්මන්ටන් නුවර සමථ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති
තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි

Advertisements