මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමි

විවේචන
වල්පොල ගෝතම හිමි

කමල් වික්‍රමනායක

වෙබ් අඩවි
http://panhinda.sirisaddharmaya.net/

දේශනා එකතුව
Trekmentor (කමල් වික්‍රමනායක)

Advertisements