නාඋයනේ අරියධම්ම අනු නා හිමි

ශ්‍රී කළ්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක
මහා කම්මට්ඨානාචාර්ය මහෝපාධ්‍යාය
නාඋයනේ අරියධම්ම අනු නා හිමි

Advertisements