නිවන් මඟ

පුජ්‍යය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ දේශනා මාලාව

සටහන‍ :
මෙම සටහන් පූජ්‍යය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ දේශනා මාලාව පරිශීලනයෙන් පසුව මාහට හැගෙන එහි අන්තර් ගතයත්, වැරදි ලෙස හැගෙන අර්ථ කතනයනුත්(වැඅ), නිවැරදි විය යුතු කරුනුත්(නිවි), අන්තර් ගත විය යුතු(අවි) කරුනුත් අලලා සැකසූවක් වන අතර මෙහිද බොහෝ දෝශ විය හැකි බවත් සංවාදයට විවෘත්ත බවත්,
මෙය සැකසීමේ මාගේ ප්‍රධාන අරමුණ
මාතුල පවතින දුරු මත දුරු කර ගැනීමත්,
මෙතුලින් හැකිතාක් මාතුල පවතින් අකුසලයන් දුරු කර ගැනීමත්,
හැකි උපරිමයෙන් මාතුල පවතින කුලසල වර්ධනය කර ගැනීමත් වන බවත්,
ඒ අනු සාරයෙන් ඔබටද ඔබතුල පවතින අකුසලයන් හැකිතාක් දුරු කර ගැනීමටද කුසලය වර්ධනය කර ගැනීමටද පිටු බලයක් වීම පිනිස වෙයි.

දේශනය 01

1. නිවන් මඟ යනු ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයමය.
2. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනය ඇසුරෙන් තමා තුලින් නැගෙන තර්කයන්ගෙන් පිලිගනු ලබන්න.
3. මෙම දේශනා මාලාව අසුරු කරන ඔබ තුල මේ හේතුවෙන්ම ඔබතුල පවතින අකුසල් දුරුවන බවද, කුසලය වර්ධනය වන බවද ඔබට දැනෙන විට මෙහිමියන්ගේ මෙම දේශනා මාලාවෙහි අරමුණ ඉටු වන බව.
4. මාර්ග සිත ඉපදීම තුලින් නිවන සම්පූර වෙයි.
5. මාර්ග සිත පළමු වර ඉපදීම සෝවාන් ඵලයට පත්වීම වෙයි.

දේශනය 02

1. දක්ෂ භාවයෙහි වෙනස මෙන් කුසලයෙහිද වෙනස් කම් පවතියි.
2. නෛක්කම්ය හේතුවෙන් පැවිදිවන අය කාම සංකල්පයෙන් උපැවිදිවෙයි.
3. ක්‍රෝධය වර්ධනය වන ආකාරය(හේතු වෙලා එකතු වෙලා).
4. සෝවාන් මාර්ග සිත ඇතිවීමෙන් පසු සෝවාන් ඵලයට පත්වෙයි.
5. මාර්ග අංග යනු උපරිමලෙස වර්ධනයවූ ආර්ය මාර්ගයෙහි අංගයන් වෙයි.
6. සමාධි මාර්ග අංගය මුල් අංග හත වර්ධනය වීම හේතුවෙන් ඇති වෙයි.
7. සම්මා සමාධිය ඇති වීමෙන් පංච උපාදාන ස්කන්දය අවබෝද වෙයි.
8. ආරති, විරති, පටිවිරති, වේරමනී හේතුවෙන්ම සම්මා සමාධිය ඇතිවෙයි.
9. ඇතුලාන්තයෙන් එන කුසල සිත සමාධියට හේතුවෙයි.
10. උචිත නොවන ග්‍රාම සේවක උපමාව(වැඅ).
11. අප්පනා, වියප්පනා, අභිනිරෝපනා තත්වය
12. භාවනාව තුලින් බ්‍රහ්ම ලෝකයට යෑම සහ භාවනා නොකිරීම තුලින් අපායෙහි යෑම.
13. වැඩකිරීම තුලින් චිත්ත පීඩාවන් දුරුවීම.
14. අනුස්සති යනු නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම වෙයි.
15. බුද්ධානු පස්සානව යනු බුදු ගුණ නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම වෙයි.
16. හේතු වෙලා(උපනිෂ්ශ්‍රය වී) එකතු වෙලා ( සපරික්කාරෝ)
17. නිවන පිනිසම පංචකාමය අත හැරීම.
18. ගැහැවිය (ගිහියා) ආර්ය විනයෙහි වියවහාර සමුච්චේදය.
19. අකුසලයෙන් මිදී කුසලයෙහි යෙදී කරන වාසය නිවන් මඟ වෙයි.
20. ලෝකයෙහි සියල්ල හැර දමා යෑමට හුරු පුරුදු විය යුතුය.
21. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙහි එක් එක් අංගයෙහි තමා සිටින තැන හඳුනා ගන්න.

දේශනය 03 :

1. කලයුත්ත (කුසල්) කරමින් නොකල යුත්ත (අකුසල්) නොකරමින් කටයුතු කිරීම අරමුණ වෙයි.
2. කුසලයෙහි යෙදීමට සහ අකුසලයෙන් මිදීමට පුරුදු පුහුණු කල යුතුය.
3. තමා තුල ගොඩනැගෙන සෑම සිතුවිල්ලක් විශයෙහිම තමා විසින්ම විශ්ලේෂණය කරගත යුතුය.
4. හිතට එකඟව ජීවත්වීම බුදු දහමද?
5. හිතට නිවැරදිලෙස හැගෙන සියල්ල නිවැරදිද?
6. බුදු දහමට අනුව නිවැරදි දෙය ප්‍රථමයෙන් දැන ගත යුතු බව.(අවි)
7. තමාට හිතෙන විදිය වැරදි නම් එය වැරදි ලෙස දැන ගැනීමම ඒ පමණින් සම්මා දිට්ඨීක වෙයි.
8. තමාට කාම, වියාපාද, විහින්සා සංකල්පයන් එනවිට ඒවා මිත්‍යා සංකල්පයන් බව වටහා ගැනීම සංකල්පයන් විශයෙහි ඒපමනින් සම්මා දිට්ඨික වෙයි.
9. තමාට වැරදි වචන පිටකරීමට හැගෙන විටම එය මිත්‍යා වචනයක් බව දැන ගැනිමම එපමනින් වචනය පිලිබඳ සම්මා දිට්ඨික වෙයි.
10. තමාට කයින් වැරදි කටයුත්තක් කිරීමට සිතෙන විට එය වැරදි කායික ක්‍රියාවක් බව දැන ගැනීම එපමණින් කායික ක්‍රියා පිලිබඳ සම්මා දිට්ඨීක වෙයි.
11. තමාගේ දිවි පැවැත්ම පිනිස වැරදි කටයුතු කිරීමට සිතෙන විටම එය වැරදි බව දැන ගැනීමම ඒ පමණින් සම්මා ආජීවය පිලිබඳ සම්මා දිට්ඨීක වෙයි.
12. මෙලෙස වැරදි හැගීම් ඇති වනවිට එය හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව නිවැරදිදෙය කිරීම පිනිස වන වෑයම සම්මා වායමය වෙයි.
13. මෙලෙස වැරදි හැගීම් ඇති වනවිට එය හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව නිවැරදිදෙය කිරීම පිනිස වන වෑයමට පසුව එන සිහිය ඒ අනුව පිහිටුවා ගැනීම සම්මා සතිය වෙයි.
14. දෙමව්පියන්ට පූජනීයත්වයෙන් සැලකිය යුතු බව.
15. දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨියෙහි ප්‍රථමයෙන් හික්මිය යුතු බව.
16. මෙය උපදි විපාක සහිත පුණ්‍යභාගී වූ සම්මා දිට්ඨීයක් වන බවත් නිවන පිනිස නොවන බවද දැන ගත යුතුය.
17. මෙසේ වැරදි හැගීම් ඇති වන ඒවා වැරදි බව දැන නොකර සිටීමෙන් පමණක් නිවන නොලැබෙන බවත්
අප විසින් ආර්ය වූ චිත්තයෙන්, ආශ්‍රව රහිත චිත්තයෙන් යුතුව ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් යුක්ත වූවකු බවට පත්විය යුතු බවත්, ආර්ය මාර්ගය වඩමින් සිටින්නෙකු බවට පත්විය යුතු බවත්, එසේ පත්වීමෙන් පසුව අප තුල නිවන ලැබීමට අංගයක් ලෙස පවතින ප්‍රඥාවද, ප්‍රඥ්ණෙන්ර්‍දයද, ප්‍රඥා බලයද ධර්මය විචාරීමේ හැකියාවද නිවන පිනිස වන සම්මා දිට්ඨීය බවද දත යුතුව පවතියි.(අවි)

දේශනය 04

1. අපි අපේ සිතුවිලි වලට අනුව ජීවත් වෙයි.
2. සිතට අපේ උවමනාවෙන් තොරවම එන සිතුවිලි වලට අනුව අප ජීවත් නොවිය යුතුය.
3. නිවැරදි සිතුවිල ඇති කර ගන්නා ක්‍රමය කුමක්ද?
4. අපගේ චින්තන රටාවෙහි ඇති විය යුතු වෙනස්කම් මොනවාද?
5. පාර්ථනාවෙන් නිවන ලැබිය නොහැක.
6. බුදු දහම සතුටින් ජීවත්වීම පිනිසය.
7. බුදු දහමට අනුව ජීවත්වන අය ගේ සන්තාපයන් සාපේක්ෂව අඩුය.
8. නිවැරදි සංකල්පයන් ඇති වෙන විදිහට පවත්වන ජීවිතයක් අප ඇති කරගත යුතුය.
9. නෙක්කම්ම, අවියාපාද සහ අවිහිංසා යනු සම්මා සංකප්ප වෙයි.
10. කාමයන්ගේ ගිනි ගැනීම.
11. කාම ගින්න නිවාගන්නා ආකාරය.
12. දැක සතුටුවීමම ගින්නට හේතුවයි.
13. පංචකාමයෙහි විදීම වහකෑම ආකාරයෙන් වටහා ගැනීම.
14. සිතෙහි ඇති බැදීමෙන් නිදහස් විය යුතුය.
15. පංචකාමයෙහි නැවත නැවත යෙදීමෙහි ආදීනවය දැක ගැනීම.
16. පංචකාමයෙන් මිදීමෙහි හෙවත් නෙක්කම්මයෙහි අර්ථවත් භාවය සහ කාමයෙහි අනර්ථය වටහා ගැනීම.
17. පංචකාමයෙහි ඇලීමෙන් වන සංසාරික හානිය.
18. නෙක්කම්යෙහි ආනිසංස අත්දකින අය කෙරෙහි අන්යයන් දකින ආකාරය.
19. ත්‍රිලක්ෂනය දිගටම මෙනෙහි කරන විට නෙක්කම්ම සංකල්පය දිගටම වර්ධනය වෙයි.
20. ත්‍රිලක්ෂණය යනු කුමක්ද?(අවි)
21. තමා තුල ඇති වර්ධනය වන සංකල්පයන් සහ හේතු මොනවාද?
22. නෙක්කම්මය ක්‍රියාකාරී භවයට පත්වන පරිදි ප්‍රබල වන්නේ කෙසේද?
23. නෙක්කම්මයෙහි ආරම්භය ආස්‍රව සහිත වන අතර වර්ධිත ස්වභාවය අනාස්‍රව වෙයි.
24. වර්ධිත මට්ටම කුමක්ද?
25. අව්‍යාපාදය යනු මෛත්‍රිය වෙයි.
26. යමෙකු කෙරෙහි ඇති මෛත්‍රිය බැඳීම අනුව වෙනස්වන ආකාරය.
27. දුරකථන උදාහරණය.
28. ලෝකයෙහි සියලු දෙනා කෙරෙහිම ඇතිවන මෛත්‍රී චිත්තය වර්ධනය කිරීම.
29. අනුන්ගේ වැරදි වලට අපි දුක්වීම.
30. අපේ වැරදි වලට අපි දුක් වීම.
31. මට සාපේක්ෂව අනෙකා කෙරෙහි සංකල්පයන් උපද්දවා ගැනීම.
32. කටෙහි කෙටේරිය.
33. සිසිල් ජීවිතය.
34. මන වඩන, ප්‍රිය උපදවන වචන නිරතුරුවම එන ආකාරයට ඇති සංකල්පනය ඇති කර ගැනීම.
35. නිර්වානගාමී සම්මා සංකල්පය වාග් සංකාරය පිනිස වන ආකාරය(අවි)
36. සිතෙහි ඇතුලාන්ත මෛත්‍රී හැගීම උපරිම ලෙස වර්ධනය කර ගත යුත්තේ ඇයි?
37. යුතු කම් ඉටුකිරීම.
38. බල්ලො බිරුවාට මිනිසුන් නොබුරති.
39. කර්ම ඵල අනුව ගලපා ගැනීම.
40. උපේක්ෂාව වර්ධනය කර ගැනීම.
41. උත්තම ජීවිතය පුරුදු කරමි.
42. මේ සියල්ල නිවන පිනිසම වෙයි.
43. මාර්ග අංග ලෙස සංකප්පයන් වර්ධනය කර ගැනීම.
44. පහලම සිට ඉහලටම යන වැඩපිලිවෙල.
45. ක්‍රියාවෙන් පමනක්ම ඵල ලැබෙන ආකාරය.
46. දුකෙන් මිදීමේ උපරිම සතුටෙහි ස්වභාවය.
47. ලෝකය නොව සිත සදන වැඩපිලිවෙල.
48. ඒ සඳහා වන දැඩි වීර්ය, අධිෂ්ඨානය ඇති කර ගැනීම.
49. දේශනාවෙහි දායකත්වය දරන්නන් හට පිං රැස්වන ආකාරය.

දේශනය 05

1.නිවන පිනිස වන සම්මා වාචා වෙහි ඇතුලාන්ත වර්ධනය පිනිස වන අවබෝදය ලබාදීම මෙහි අරමුණ වෙයි.
2. නිවන දකින්නේ අපගේ සිතෙන්මය.
3. දුක විදදරා ගෙන සුලු සැපයම සෙවීම පිනිස වන අභ්‍යන්තර තෙරපුම හඳුනාගත යුතුය.
4. මාර්ග සමාධිය නම් සිතක ඇතිවන ගැඹුරු වූ නිෂ්චල තාවය වෙයි.
5. මෙම සමාධිය අංග හතකින් යුතුවූවක් වෙයි.
6. මෙම අංග හතෙන් සමන්විතවූ සම්මා සමාධි චිත්තය පළමු වරට පහලවීම තුලින් සෝවාන් ඵලයට පත්වීම සිදුවෙයි.
7. සෝවාන් ඵල ලාභියා සදාකාලිකවම සතර අපායෙන් මිදුනු පුද්ගලයකු වෙයි.
8. මෙම සිත අප මනසතුල පහලකර ගැනීම පිනිස නිවැරදිම දැක්මකින් යුතුව දැඩිසේ වීර්ය කල යුතුව පවතියි.
9. මේ සඳහා කලයුතු සහ නොකලයුතු වැඩ කටයුතු මාලාවක් වෙයි.
10. යමෙකු තුල පවතින යම් කල්පනාවන්, සංකල්පනාවන්, තර්කයන් සහ විතර්කයන් සියල්ල පංචකාම සංකල්පයෙන් වෙන්වීම පිනිස වන විට එම සංකල්පය ආස්‍රව රහිත නිවන පිනිස වන සම්මා සංකල්පය වෙයි.(ඇවි)
11. නිවන පිනිස ලඟා කර ගතයුතු අරමුණ කුමක්ද?
12. සිත පිරිසිදු කර ගැනීම පිනිස වන ශීලයෙහි සහ සමාධියෙහි දායකත්වය කුමක්ද?
13. සම්මා වාචාවෙහි ලඟා කරගතයුතු ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම.
14. බුරන්නේ ඇයි?
15. ශාන්තභාවය සහ බිරීම හඳුනා ගැනිම.
16. සිතෙන් මිත්‍යා වචනය සහ සම්මා වචනය හඳුනා ගැනීම පිනිස වන දැක්ම වචනය පිලිබඳ සම්මා දිට්ඨිය වෙයි.
17. පත්තිනි අම්මාගේ උදාහරණය.
18. චේතනාව ප්‍රමුඛවෙයි.
19. බොරු, කේලාම්, පරුෂ සහ හිස් වචන මිත්‍යා වාචාව වෙයි.
20. සැබෑ ලෙසම නිවන් දැකීමෙහි අවශ්‍යතාවය.
21. කීදෙය කිරීම ද සත්‍යය වචනයයි.
22. බොරුවෙන් බොරුව ගැලපීම සහ සත්‍යයන් සත්‍යය ගැලපීම අතර වෙනස.
23. බොරුව සසර සමඟ ගලපා ගැනීම.
24. මමත්වය අයින් කිරීම පිනිස සත්‍යය වචනය උපකාරීවන ආකාරය.
25. බොරුවෙන් මිදීම පිනිස වන දැඩි වෑයම.
26. බොරුවෙන් මිදීමෙන් වන ආනිසංස මොනවාද?
27. බොරුවෙන් මිදීමේ අරමුණ සසර සුවවිදීම නොව සසරින් මිදීම ලෙස ගතයුතු බව.
28. බොරුවෙන් මිදීමේ අරමුණ සසර සුවවිදීම නොව සසරින් මිදීමේ සුවය විදගැනීම ලෙස ගතයුතු බව.(ඇවි)
29. බොරුවක් කීමෙහි උවමනාවක්වත් නොමැති මනසක් ඇතිවීම ආරති, විරති, පටිවිරති සහ වේරමණී තුලින් සිදුවන බව.
30. මෙය මාර්ග අංගවූ සම්මා වාචාව වෙයි.
31. වතුර වීදුරුවෙහි උදාහරණය.
32. ගෙදරදී සිදුකල යුතු අතහැරීමේ ආරම්භය.
33. සුලගේ උදාහරණය.
34. බිරීමේ උදාහරණය.
35. ආර්ය විනයෙහි හික්මෙන්නම් හට නොහික්මන පුද්ගලයන් බාදාවන් නොවෙයි.
36. ලෝකය නොව තමාව සදාගත යුතු බව.
37. රබර් බෝලයෙහි උදාහරණය.
38. ඉන්ද්‍රකීලයෙහි උදාහරණය.
39. අනුන්ගේ වචන වලට පරුෂ නොවීම පිනිස එහි ආදීනයවයද, ආනිසංසයද මෙනෙහි කර ඉන් ප්‍රථමව වෙන්වී, පටිවිරති වී වෙන්වීම පිනිස අධිෂ්ඨාන කරගත යුතුය.
40. සසර සමඟ ගලපා ගැනීම.
41. සංවරවීම බුදු වදනයි.
42. පුහුණුවෙහි බලය.
43. අසංවර සහ සංවර පුහුණුවෙහි දෙආකාර වූ බලය.
44. අකුසලය යටපත්වන ලෙස කුසලය වැඩීම.
45. මෛත්‍රිය වැඩීම තුලින් අනෙකාගෙන් එල්ලවිය හැකි අනිසි බලපෑම.
46. තමාට එල්ල කරන අනිසි වචන හමුවෙහි නිසි වචනම භාවිතා කිරීම පිනිස අනිසි වචනයෙහි ආදීනවයද, නිසි වචනයෙහි ආනිසංසයද මෙනෙහි කර අනෙකාගේ මනස සුවපත් කිරීම පිනිස වන මෛත්‍රී චිත්තය යුතුලින්ම කටයුතු කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගත යුතු බව.
47. මෙය ලෙහෙසි ක්‍රියාවක් නොවන බව.
48. කේලමක් කියනවා නොවෙයි යන වචනය ඉවත් කරන්න.
49. ඇතුලාන්තයෙන්ම එන සමගි බවෙහි අවශ්‍යතාවය.
50. තමාට ගලපා ගැනීම.
51. යටින් කේලාම් කියන්න්ට නිවන නොමැත.
52. කේලමින් මිදීම තුලින් කේලමෙන් ලබන පහත් සතුට නොව සියලු දුකෙන් මිදීම තුලින් ලබන උපරිම සතුට විදගත හැකි බව මෙනෙහි කර ඉන් මිදීම පිනිස අධිෂ්ඨාන කර ගත යුතුය.
53. මෙය පහසු ක්‍රියාවක් නොවන බව.
54. සම්ප්‍රප්පලාපය තුලින් ලෝකයට ඇලීම.
55. සම්ප්‍රප්පලාපයෙන් මිදීම පිනිස අප ලබා ඇති මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ වටිනාකමද, කාලයෙහි වටිනාකමද මෙනෙහි කරමින් කල යුතු කුසල ක්‍රියාවන්හි යෙදීම පිනිස වන කාලය සහ අවකාෂය අපතේ නොහැරිය යුතු බව අවදාරණය කරමින් හිස් වචනයෙන් මිදීමට අධිෂ්ඨාන කලයුතු බව.
56. කතා කල යුත්ත මොනවාද?
57. කාල වාදී, බූත වාදී, අර්ථවාදී, විනය වාදී, නිධාන වතී කතා පැවැත්විය යුතුය.
58. ටෙලි නාට්‍යය බොරුව සාර්ථක වීමේ සසර ගත වැරැද්ද කුමක්ද?
59. නිවන පිනිස කෝලම් වලින් මිදිය යුතුය.
60. නිවන් මඟ ආරම්භ කර ගතයුත්තේ කවදාද?

දේශනය 06

 1. පංච කාමයෙහි ඇලී ගැලී සතර අපායෙහි වැටී සහ වැටෙමින් පවතින අපට ඉන් මිදීම පිනිස වන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වෙයි.
 2. නිවන පිනිස කලයුතුදේ දැන ගන්නා වැඩපිලිවෙලකි.
 3. අප හට කියා දිය යුතු ප්‍රමාණයක් පවතියි.
 4. භාවිතයෙන් දැන ගතයුතුදේ භාවිතයෙන් දැන ගත යුතුය.
 5. සියල්ල කාරනා සහිතවම සිදුවෙයි.
 6. හේතු පල දහමෙහි හේතු හඳුනා ගෙන ජීවත්විය යුතුය.
 7. ලෝකය ගැන හිතෙන හැටි වෙනස් වෙයි.
 8. මට පුළුවන් නම් ඔහේට බැරි මොකද?
 9. ආදරය සහ ආදරයේ ප්‍රමාණය කුමක්ද?
 10. එකම සිද්දියට වෙනස් ප්‍රමාණයෙහි හැගීම
 11. අඳුරේ අතපත ගෑම
 12. දැක ගත නොහැකි, හඳුනා ගත නොහැකි දේ දැන ගැනීම පිනිසය ධර්මය
 13. ලෝකයෙහි ඇත්ත එකකි
 14. රුවන්වැලි සෑයෙහි උදාහරණය
 15. පංච උපාදාන ස්කන්දය දැක ගැනීම අරමුණ විය යුතුය
 16. ඊලග ජීවිතයේ ප්‍රාර්ථනය‍
 17. කුසලය වර්ධනය කරගත යුතුය
 18. මාර්ග හිත අංග අටම එකතුවී උපදයි
 19. මාර්ග හිත ඇතිවීම සමගම අනවබෝදය පහවී අවබෝදය ඇතිවෙයි
 20. නිරපරාදේ වන දෝෂාරෝපනයට පසු
 21. ඉපදිය යුතු තැන නොව නූපදිය යුතු තැන ඉපදුනු හැගීම
 22. රබර් බෝලයෙහි උදාහරණය
 23. සාධක සහිතව ඔප්පු කිරීම
 24. අනතුරුව ඇතිවන එක හිත
 25. ඒ සමගම තරහව පහවී යෑම
 26. ඉන්පසු බලයෙන්වත් තරහව ඉපදවා ගත නොහැක
 27. ත්‍රිලක්ෂනයේ ප්‍රතම ඔත්තුව සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ගෙන්
 28. පංච උපාදානස්කන්දයෙහ යතාභූත ස්වභවය ප්‍රථම වරට පහලවීම මාර්ග සිත පහලවීම වෙයි
 29. සම්මා කම්මන්ත නම් ප්‍රාණගාත, අදත්තාදානය සහ කාමේසු මිච්චාචාරයෙන් වෙන්වීමයි
 30. සම්මා කම්මන්තය තමා තුල හෝ අනුන්තුල ඇතිවන විටම හඳනා ගැනීමේ හැකියාව ඒ පිලිබඳ සම්මා දිට්ධිය වෙයි
 31. සම්මා කම්මන්තය පැවැත්වීමේ වෑයම ඒ පිලිබද සම්මා වායාමය වෙයි
 32. සම්මා කම්මන්තය පැවැත්වීම පිනිස වන සිහිය ඒ පිලිබද සම්මා සතිය වෙයි
 33. කායනු පස්සනාව, අසුභය,… ආදිය වැඩීම
 34. මත් පැන් බෝතලයේ උදාහරණය
 35. සම්මා කම්මන්තය පිලිබඳ දැක්ම ආස්‍රව සහිත වන අතර වායමය සහ සතිය යෙදුනු විට ආස්‍රව රහිත වෙයි
 36. පර්ෂ වචන, හිස් වචන ඇතුලෙන් එන ස්වභාවය වැලැක්වීම
 37. වාහනයේ උදාහරණය
 38. භාවිතයෙන් පුරුදු පුහුණු කල යුතුය
 39. මංගල්ලයේ කුල මල උදාහරණය
 40. බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් මෙනෙහි කර අපද බොදු භාවයට අගවුරව නොකර ගරු කිරීමට අදිෂ්ඨාන කරගත යුතුය.

දේශනය 07
දේශනය 08

 1. ස්තිර සැනසීම පිනිස සහ නිවන ලබා ගැනීම පිනිස කලයුතු දේ සහ නොකලයුතුදේ දැන ගෙන ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරීම පිනිසය.
 2. මාර්ග සිත සමග යෙදෙන සමාධි සිත ඇති කර ගැනීම පිනිසය.
 3. ප්‍රායෝගිකව කල යුතු වැඩපිවෙල සාකච්චා කිරීම පිනිසය.
 4. ශරීරය අපිරිසිදු වන විට පිරිසිදු කරනා ආකාරයේදී මෙන් සිතද පිරිසිදු කලයුතු වෙයි.
 5. අකුසලය හඳුනාගෙන සිත පිරිසිදු කල යුතුය.
 6. දැනට පවතින අපගේ තත්වය හඳුනා ගැනීම.
 7. වැරදි ක්‍රියාවක් සිදුවුවහොත් නැවත නොකිරීමට තීරනය කලයුතුය.
 8. අකුසලය සමගම යෙදෙන ඇත්ත වැහෙන ගතිය, පාපයට භය සහ ලැජ්ජාව නැතිව යෑම, සිත විසිරෙන ගතිය නිරතුරුවම ඇතිවෙයි.
 9. සිතට අකුසල් යෙදෙනවිට එය සිතට හඳුනාගත නොහැක.
 10. ටොපියේ උදාහරණය.
 11. අස්සයාගේ උදාහරණය.
 12. ලැජ්ජා නැති කම.
 13. සියලු බැදීම් ඔබව රවටා ඇති විට නැවත බැදීම් ඇතිකර ගන්නේ ලැජ්ජා නැති කම නිසාද?
 14. බුදුන් වදාලා ඇති බැහැර කලයුතු අකුසලයෙන් මිදිය යුතුය.
 15. උපාසක අම්මන්ඩිගේ වැඩ.
 16. නැවත උපතක් හට ගැනීමේ හේතුව චේචනාවවෙයි.(මනෝ සංචේතනාව)
 17. බැදීම් සිතෙහි තබා ගැනීමට භයවිය යුතුය.
 18. වැරදි කරනවා නොවෙයි වැරදි කෙරෙනවා.

දේශනය 09

 1. නිවන යනු මාර්ග සිත පහලවීම වන අතර ඒ සඳහා ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩිය යුතුය.
 2. සිත සෑම ක්‍රියාවකටම මුල්වෙයි.
 3. යමෙකුගේ වැරදි ක්‍රියාවන්ට දඩුවම් දී අපි දඩුවම් විදින්නේ ඇයි?
 4. රහතන් වහන්සේගේ සිත ජලය නොරැදෙන ඉටි කොලයක් බඳු වන අතර පෘතග්ජනයාගේ සිත රෙදි කැබැල්ලක් වැනිය.
 5. අසව අනුෂය, පරිඋට්ඨාන, වියතික්කෘමන යන තත්වයනට පත්වෙයි.
 6. පොඩිකල ශරීරය මෙන් සිත වැඩුනු කලද පවතියි.
 7. සියලු බුදු වරයණ්ගේ දේශනය අකුසලය දුරු කිරීමත් කුසලය වර්ධනයටත් වෙයි.
 8. අසිහියෙන්ම අකුසලය සිදු කරයි.
 9. අකුසලයෙන් මිදෙන කුසලයෙහි යෙදෙන වැඩපිලිවෙල කුමක්ද?
 10. සිල් සමාදන් වීම එම මාර්ගයයි.
 11. සිල් කියවීම සහ සිල් සමාදන්වීම අතර වෙනස.
 12. පංච ශීලය දැඩිලෙස රැකිමට අධිෂ්ඨාන කර ගත යුතුය.
 13. උස පනින ක්‍රීඩකයාගේ උදාහරණය.
 14. ගෙදර සියලුදෙනාම එකතුවී පංච ශීලය ආරක්ෂා කර ගැනීම අධිෂ්ඨාන කර ගත යුතුය.


දේශනය 10

 1. ඉවසීමේ සීමාව තේරුම් ගැනීම.
 2. සීමාව පැනීම තුලින් අධිෂ්ඨානය, සිහිය, වීර්ය බිදී යයි.
 3. සිහිය මෙහිදී ප්‍රමුඛ වෙයි.
 4. ශීලය කැඩෙන විට නැවත නැවත සමාදන් විය යුතුය.
 5. පාපයෙන් නොමිදී නිවන් දැකිය නොහැක.
 6. බුදු රජාණන් වහන්සේ අපට මුන ගැසුනහොත් අපට කුමක් කියයිද?
 7. ලෝකයෙහි සියල්ල හේතු ඇතිවම සිදුවෙයි.
 8. ශීලය කැඩෙන්නේද හේතු සහිතවමය.
 9. නාඋයනේ අරියධම්ම හිමියන්ගේ ශීලය පිලිබද විස්තරය.
 10. මට ශීලය රැකගත නොහැකි හේතුව කුමක්ද?
 11. මාසතු ගුණවත්කමෙහි ඇති අඩුව මෙහි හේතුව වෙයි.
 12. දෙවියන්ගේ පිහිට ලබාගතහැකි ක්‍රමය කුමක්ද?
 13. දෙවියන්ට අවශ්‍ය කරනුයේ පින්ය.
 14. එම පින අනුමෝදන්වන දෙවියන් මව විසින් තම දරුවා රකිනා ආකාරයෙන් ඔවුන්ව රකියි.
 15. නැකත ශීලය නොමැති පුද්ගලයන්ටය.
 16. පුදුම විකාරය.
 17. අමනුස්ස භය නැති කර ගැනීමද ශීලය තුලින්ම සිදුවෙයි.
 18. අනවින, කොඩිවින ආදියද සිල්වතුන් හට බල නොපවත්වයි.
 19. අපල කාලය පිලිබඳ බුදු වදන කුමක්ද?
 20. අපලය නැති කරගත හැකි කුමයද ශීලයමද?
 21. බුදුන්ගේ නැකතට අනුවම සිල්ල සිදු කිරිමට අදිෂ්ඨාන කරමු.
 22. ආත්ම ශක්තිය නොමැති අය විසින් රාහු කාලය පිලිගනියි.
 23. තමන්ට තමන්ගේ පිහිටය, ධර්මයෙහි පිහිටය.
 24. අපි අසරණයෝ නොවෙමු.
 25. මොටවූ ඔලුව මුවහත් කරගත යුතුය.
 26. ජයසිරිමහ බෝදියට පඩුරු බදින්නන් නිවන් නොදකියි.
 27. තෙරුවණම සරණකොට ගත යුතුය.
 28. බුදු රජාණන් වහන්සේට අනුව එක දිනයක් හෝ ගත කිරීමට අදිෂ්ඨාන කර ගත යුතුය.දේශනය 150 (2017-09-30)

ඔබ සිංහල බෞද්ධයකු නම් ඔබට ( සිංහල බෞද්ධයාට) එල්ලවී ඇති ඉතා සාධාරණ චෝදනා වලට පිළිතුරු දීමට ඔබ සූදානම්ද?

ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිදීමට වෙර දරන එක් සිංහල බෞද්ධයකු විසින් ඒ සඳහා එක්වීමට ඔබට කෙරෙන ආරාධනයයි.

 1. දැණුම පමණක් ප්‍රමාණවත්ද?
 2. බෞද්ධයාට කරන ඉතා සාදාරණ චෝදනාව කුමක්ද?
 3. සෘජුම චෝදනාව නම් ධර්මය දේශනා කරන, ධර්ම මාර්ගය වඩන පුද්ගලයින් සිටියත් නිවන් අවබෝද කරගත් පුද්ගලයින් නොමැති බවයි.
 4. සෘජුම පිළිතුර නම් නිර්වාණය අවබෝද කරගත් හෝ සෝවාන්, සකෘර්ධාගාමී සහ අනාගාමී ඵලයන්ට පත්වූ පුද්ගලයන් සිටියත් ඔවුන් ඒ බව ප්‍රකාශ කිරීමට උත්සුක නොවන බවය.
 5. කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහය දිවීමේදී යොදා ගන්නා යෂ්ඨියෙහි උදාහරණය.
 6. යමෙකු විසින් අත්කරගෙන ඇති සෝවාන් ආදී ඵලයන් පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීම තුලින් මෙකල සිටින පුද්ගලයන්ව ධර්ම මාර්ගයට යොමුකර ගැනීමට පිටු බලයක් ලබා දිය හැකිද?(අවි)
 7. බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් යමෙකු කැමති නම් තමා විසින් අවබෝද කර ගත් සෝවාන් ආදී ඵලයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අවසර දී ඇති නමුත් අද සිටී යැයි අපට හැගෙන බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා එසේ ප්‍රකාශ නොකිරීමෙහි හේතුව කුමක් විය හැකිද?(අවි)
 8. අපට වැදගත් දෙය යමෙකුගේ සෝවාන් ආදී ඵලයන් දැන ගැනීමද නැතහොත් අප හට සෝවාන් ආදී ඵලයන් අත් විද ගැනීම පිනිස වන ප්‍රායෝගික වැඩපිලිවෙල දැන ගැනීමද?(අවි)
 9. යමෙකු විසින් ලබා ඇති සෝවාන් ආදී ඵලයන් දැන ගැනීම පිනිස වන අපතුල පවතින කුතුහලයෙහි (විචිකිච්චාව) නැතිවීම අප විසින්ම සෝවාන් ඵල අවබෝදය ලබන තෙක්ම පවතිනු ඇතිද?(අවි)
 10. නිවන ලැබීම පිනිස වැරදි ක්‍රමයන්ගෙන් මිදී(සීලබ්බත පරාමාස) නිවැරදි ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් (කල්යාන මිත්‍ර ඇසුර, සද්ධර්ම ශ්‍රවනය, යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාව) තමා තුල පවතින සක්කාය දිට්ඨිය නැති කර ගැනීම තුලින් පමනක්ම සිදුවන බව ප්‍රථමයෙන් තාර්කිකව දැන ගැනීමෙන් අනතුරුව යමෙකු තුල අනෙකුන් තුල පවතින සෝවාන් ආදී ඵලයන් දැන ගැනීමේ උවමනාව පහවී යමින් එය තමා තුලින්ම දැන ගැනීමේ උවමනාව ඇතිවීම තුලින් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පමනක් යමෙකුට මෙම විචිකිච්චාවෙන් මිදිය හැකි බව.(අවි)
 11. සබ්බාසව සූත්‍රයෙහි විස්තර කිරීම.
 12. ප්‍රථම කොටස දස්සනා පහා තබ්බය
 13. මෙනෙහි කලයුතු දර්මය චතුරාර්ය සත්‍යයයි.
 14. තණ්හාව 60 තැනකින් සවිකර ඇත.
 15. එක ඉන්ද්‍රයකට 10 තැනකින් හිරවී ඇත.
 16. රූප තණ්හාව, ශබ්ද තණ්හාව,
 17. ලෝකයෙහි සෑම සත්වයෙකුම සිරුරේ උපදින තණ්හාවට නතුවී සිටියි.
 18. මෙම මොහොතේදී ද යම්යම් අය තම තමන්ගේ ලෝක තුල හිරවී පවතියි.
 19. දූරියන් ගෙඩියේ උදාහරණය.
 20. පූස් පැටියාගේ උදාහරණය.
 21. 60 තැන දැන ගැනීම.
 22. දුක්වේදනාව ඇතිවන විට වන තණ්හාව කුමක්ද?
 23. අතුලාන්ත බලය.
 24. ශරීර හප්පා ගන්නා උදාහරණය.
 25. අහුවෙලා සිටිනා දෙයද නොදන්නා අපි.
 26. සංඥාව කෙරෙහි වන තණ්හාව.
 27. රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, ස්පර්ෂ සහ ධර්ම(පොට්ටබ්බ) සංඥාවන් කෙරෙහි වන තණහාව.
 28. හඳුනා ගැනීම සංඥාව වෙයි.
 29. වෛද්‍යවරයාගේ උදාහරණය.
 30. අනුන්ගේ සංඥාව කෙරෙහි සංඥාව.
 31. තණ්හාව 60 තැනකින් හිරකර ඇත.
 32. රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, ස්පර්ෂ සහ ධර්ම(පොට්ටබ්බ) යන් කෙරෙහි වන රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර සහ විඤ්ඤාණය (6*6=36,….)(අවි)
 33. චේතනාව යනු හැඟීම වෙයි.
 34. ආදරය යනු චේතනාවක් වෙයි.
 35. ආදරයෙන් වැඩිපුර දුක ඇතිවන බව දන්නා මුත් ආදරය ලැබී මට ඇති කැමැත්ත අවිද්‍යාව නිසා සිදුවෙයි.
 36. අපගේ ක්‍රියාවන් චේතනාවේ ප්‍රභලත්වය අනුව සිදුවන බව.
 37. අනුන්තුල පවතින අප කැමති චේතනාව කෙරෙහි වන අපගේ තණ්හාව දැක ගැනීම.
 38. තණ්හාව කෙරෙහි වන තණ්හාව ඉතාමත්ම දැඩි වෙයි.
 39. මෙය ඉතා අපහසුවෙන් ඉවත් කර ගත යුතුවෙයි.
 40. මෙය නැති කරන මාර්ගය ආර්ය මාර්ගය වෙයි.
 41. විතර්ක යනු අරමුණු ගැනීම වෙයි.
 42. විචාර යනු අරමුණෙහි විසිර යෑම වෙයි.
 43. සිතක අයුෂය චිත්ත ෂනයක් වෙයි.
 44. හරකාගේ උදාහරණය.
 45. කල්පනා කිරීම.
 46. ගීත අනුසාරෙන් කල්පනා කිරීම.
 47. ගීත අනුසාරෙන් කල්පනා කිරීම පිළිබඳව තණ්හාව.
 48. තණ්හාව ඇතිබව සොයා ගන්නේ එය නැතිව පැවතිය හැකිද යන්න විමසා බැලීම තුලින් වෙයි.
 49. ශරීරයට උපදින හෙවත් ගෝචරවන දේ කෙරෙහි තණ්හාව ඇති වෙයි.
 50. හරකාගේ වටලප්පම් උදාහරණය.
 51. තණ්හාව කෙරෙහි ඇති තණ්හාව ප්‍රථමයෙන් ඉවත් කල යුතුය.
 52. රෝස මලේ නටුවෙ කටූ.
 53. ප්‍රසිද්ධ රහස.
 54. ආදිනවය දැකීම තුලින් තණ්හාව නැති කර ගන්නා ආකාරය.
 55. ගින්දර උදාහරණය.
 56. සබ්බාසහ සූත්‍රයෙන් මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයට.
 57. කර ගන්න උවමනාදේ තේරුම් ගැනීම.
 58. තමා තුලින් තේරුම් ගැනීම.
 59. වචසා පරිචිතා යනු තමා තුලින් දැක මෙනෙහි කිරීමයි.
 60. අනුමාන දැනීම සහ අත්දැකීම.
 61. මේ සඳහා එලබ සිටි සිහිය හෙවත් සතිපට්ඨානය අවශ්‍ය වෙයි.
 62. මේ ඇසුරින් මාර්ග සමාධිය උපදියි.

දේශනය 11

 1. දුකෙන් නිදහස් වන මාර්ගය භාවිත කල යුත්තකි.
 2. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කල යුතු ධර්මය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කලහැකි ආකාරය දක්වන වැඩ පිළිවෙලකි.
 3. උපන් දිනයකට බුදු මඟට අනුව ගැලපෙන අරමුණකි.
 4. කෙලෙස් වල අනුෂය, පරිවුට්ටාන, වියතික්ක්‍රමණ තත්වයන් වටහා ගැනීම.
 5. තම සතුරකුගේ ගුණ වනන උදාහරණය.
 6. හිත කියන කියන දේ කරන ජීවිතය?
 7. හිත මෙල්ල කිරීමට වෙහෙසෙන අය දැන ගත යුත්ත කුමක්ද?
 8. දෙන විට විසි කරන, නොදෙන විට කෑගසන දරුවාගේ උදාහරණය.
 9. ආනාපානයට හිත යොමු කරනා විට පැමිණෙන සිතුවිලි විෂ්ලේශනය කිරීම.
 10. හිත වර්ධනයට ශීල, සමාධි සහ ප්‍රඥා යොදා ගැනීම බුදු දහමයි.
 11. මහා වටින උරුමවූ දායාදය භාවිතා නොකිරීම.
 12. ඛේද ජනක සිද්දිය.
 13. භාහිර කරදර නිසා වන රිදුම.
 14. නීති විරෝධී රියදුරාගේ උදාහරණය.
 15. රාගයෙන්, ඉරිසියාවෙන් සිත කෙටීම.
 16. කෙලෙස් ධර්මයන් නවතා දැමීමට භාවිතා කලයුතු බුද්ධ දේශනය සම්මා සමාධියයි වර්ධනය කර ගැනීමයි.
 17. තරහාව ඇතිව නොසන්සුන්වූ හිත සනසන දිය දහර සමාධිය වෙයි.
 18. වර්ධනයවූ සමාධියක් සහිත පුද්ගලයින්තුල පවතින තරහව ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් නොවෙනා ගුණය.
 19. සමාධිය වර්ධනය වූ සිත වැඩ ගත හැකි සිතක් වන අතර විලෝමයද සත්‍යය වෙයි.
 20. අපරාදෙ මෙය සිදු කලේ…විශ්ලේෂණය කරන්න.
 21. පොඩි කල සිටම සමාධිය දරුවකුට ප්‍රගුණ කල යුතුය.
 22. ක්‍රීඩා පුහුණුව‍ මෙන්ම මනසික පුහුණුවද දරුවන්ට දිය යුතුය.
 23. අධි තරඟකාරී සමාජයෙහි ඉදිරියට යෑමට උවමනා කරන සමාධිය.
 24. ඉතා සාර්ථක ගිහි ජීවිතයක් ගත කිරීමට උවමනා සෝවාන් ඵලය.
 25. සමථ භාවනාව ඉතාමත්ම වටිනා ක්‍රියාවකි.
 26. එකම අරමුණක ඉදිරියට යෑමට ඇති අපහසුව.
 27. දරුවන්ව පුහුණු කිරීමට දෙමවුපියන් කලයුතු දෙය කුමක්ද?
 28. හිත එක අරමුණක, නොසෙල්වී තබා ගැනීම සඳහා සමථය ඉතාම වටිනා කමකින් යුක්තය.
 29. ලොකුම රහස.
 30. ජීවිතයේ එකම අරමුණ සටුතු වීමය.
 31. නිර්වාණය පරම සුඛය වෙයි.(අවි)
 32. අප සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දේශනයට අනුව අපගේ ජීවිතයේ ඒකායන අරමුණ පරම සුඛය විද ගැනීම හෙවත් නිවන් අවබෝද කර ගැනීම විය යුතුය.(අවි)
 33. බෞද්ධයන් වන අපගේ ජීවිතයේ ඒකායන අරමුණ අඛන්ඩ ලෙස ඉතාමත් සතුටින් ජීවත්වීම වෙයි.(අවි)
 34. ජීවිතය අඛන්ඩ ලෙස සතුටින්ම ගත කිරීමට කල යුත්ත ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම වෙයි.(අවි)
 35. ඒ සඳහා සෑම මොහොතකම කල යුත්ත අකුසලයෙන් මිදීම පිනිසත් කුසලයෙහි යෙදීමත පිනිසත් වෑයම් කිරීම වෙයි.(අවි)
 36. සතුට සිතෙහි ඇතිවීම විශ්ලේෂණය කිරීම.
 37. සදොරකින්ම සිත සතුටු කිරීම.
 38. සතුටින්ම ද සිටින්නේ….
 39. 99 අවුරුද්දකට බදු දුන් ඉඩම…
 40. අනෙක් අය මත යැපෙන අපගේ සතුට…
 41. උල්පතකින් දෝරෙ ගලායන සිසිල් ජලය මෙන් සිතේ සතුට දෝරෙ ගලා යවන සමාධිය.
 42. ශරීරයෙහි නොදැනෙන තැනක් නොමැති ලෙස දැනෙන දෝරෙ ගලායන සතුට උපදවන සමාධිය.
 43. බාහිර සාදක වලින් තොරව උපරිම සුවය වෙත එලබවන අභ්‍යන්තර සාදකය වන සමාධි සුවය හඳුනා ගැනීම.
 44. ප්‍රකාශ නොකල යුතු තමා තුල පවතින මන්ද මානසික ස්වභවයක් වූ පොඩි දෙයටත් සසලවන බොලඳ සහ ලාමක සිත…
 45. නොඇඩෙන තත්වයට පත්කර ගතයුතු අපගේ සිත…
 46. වයස්ගත වන තමා තුල ප්‍රගුණ කර ගතයුතු පර්වතයක්සේ නොසැලෙන ගුණය සහිත පෞවෘර්ශය වර්ධනයට දර්මය භාවිතය තුලින් ඇති කර ගතයුතු සමාධිය.
 47. දර්මය භාවිතා නොකරමින් සමාධිය වර්ධනය නොකරමින් වයස්ගත වන පුද්ගලයින් තුල පවතින දුර්වල, බොලඳ, දීන, හීන දුරුවල පෞවෘර්ශය හඳුනා ගනිමු.

දේශනය 12

 1. බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දේශනයට අනුව අපගේ ජීවිත ගත කිරිමට ඉතාමත් වෙහෙස මහන්සිවී කටයුතු කල යුතුය.
 2. අප නිවැරදි සේ දකින දෙය අනුසාරයෙන්ම අපගේ සිතුවිලි පහල වෙයි.
 3. අප නිවැරදිසේ දකින දෙය බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දේශනයට අනුවත් නිවැරදිද?
 4. නාම සහ රූප වශයෙන් ධර්මයන්ගේ ගැලීම් දෙකක් පවතියි.
 5. ධර්මය හිත පිරිසිදු කිරීමට භාවිතා කරයි.
 6. පුදුම ධර්ම කරුන.
 7. ඊයේ දවසේදී නිවන් දැකීමට කල යුතුදෙය කුමක්ද?
 8. පරීක්ෂණය.
 9. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙහි අංග අට මතකද?
 10. සත් තිස් බෝදි පාක්ෂික ධර්මයන් කුමක්ද?
 11. බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ඉති දුර්ලභ භාවය.
 12. ජය සිරිමහ බෝ සමිදුන් අභියසදී දැනෙන ස්වභාවය.
 13. ජය සිරිමහ බෝ සමිදුන් අභියසදී කරන ලෞකික පැතුම් බුදුන් වහනසේට අගව්රවයක්ද?
 14. අපේ රටට සිදුවන කරදර මේ බුදු රජාණන් වහන්සේට කරන අගව්රවය නිසාද?
 15. ශීලය නිවන් දැකීමට උපකාර නොවන බව පවසන පිරිස.
 16. සමාධිය නිවන් දැකීමට උපකාර නොවන බව පවසන පිරිස.
 17. මිත්‍යා දෘෂ්ඨික අදහස් දරන පිරිස මෙන්ම සම්මා දිට්ඨික අදහස් දරන පිරිස්ද එකතු විය යුතුය.
 18. අපගේ අඩුපාඩු නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ඨිකයන්හට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට නොහැකිවී ඇති බව.
 19. සිල් නොරැක, භාවනා නොකර, ප්‍රතිපත්ති නොරැක නිවන් දකිනා වැඩපිළිවෙල දැන ගන්න.
 20. ලේසියෙන් නිවන් දකිනා ක්‍රමය දැන ගන්න.
 21. පොඩි රූපවාහියේ උදාහරණය.
 22. දැඩිසේ කැමැත්තක් උපන් දේ ගැන විස්තර විමසීම.
 23. විස්තර පෙල ගැස්වීම.
 24. මෙය කරනවාද කෙරෙනවාද?
 25. මෙහි හේතුව රූපවාහිනිය පිළිවඳවූ කැමැත්ත වෙයි.
 26. කැමැත්ත යටපත් වීම.
 27. කැමති දෙකෙන් වැඩි කැමැත්තට ඉඩදීම.
 28. වැඩය ඉවරවන තෙක්ම කැමැත්ත පැවතුනහොත් ක්‍රියාව සිදුවෙයි.
 29. ක්‍රියාවක් යනු සිද්දියක් වෙයි.
 30. සිද්දියක් යනු ඉර්ධියකි.
 31. සිද්දියකට හේතු වන ධර්මයන් පාදයන් වෙයි.
 32. නිවන් දැකීම යනුද සිද්දියකි.
 33. එය ඉර්දියක් ද වෙයි.
 34. නිවනට පාදක වන ධර්ම ඉර්දි පාද වෙයි.
 35. ඉර්දිපාද වල පළමු වැන්න චන්දය වෙයි.
 36. චන්දය නම් කැමැත්ත වෙයි.
 37. ඊයේ නිවන් දැකීමට යමක් නොකලේ මන්ද?
 38. නිවන පිනිස වන කැමැත්ත අඩු නිසාද?
 39. බෙහෙත් කිරීමට ලෙඩය, අඩුපාඩුව සහ තැන සොයා ගත යුතුය.
 40. නිවනට වඩා අනෙක් වැඩ වලට උනන්දුව ඇයි.
 41. හේතු ඇති කල්හි ඇති වන, හේතු නැති කල්හි නැතිවෙන සිතුවිලි හඳුනා ගනිමු.
 42. නිවනට කැමැත්ත නූපදුන හොත් නිවන නොසිදු වන්නේ මය.
 43. දුරකථන උදාහරණය.
 44. වැඩි කැමැත්තට ඉඩදීම.
 45. වර්ථමාන ළමයාගේ උදාහරණය.
 46. ළමයාහට ඉගන ගැනීම පිළබඳ කැමැත්ත ඉපදවීම.
 47. අරමුණ, වටිනාකම ආදිය වටහා දී කැමැත්ත ඉපදවීම.
 48. කැමැත්ත දිගටම පවත්වා ගැනීම.
 49. ප්‍රථම දේ කැමැත්ත උපදවා ගැනීම.
 50. බෙහෙත් කල යුතු තැනටම බෙහෙත් දීම.
 51. ප්‍රාර්ථනා මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය හේතුවෙන් උපදියි.
 52. ඉල්ලීමේ කරුමය.
 53. ස්වාමීන් වහන්සේලා හට කල හැකි නිවැරදි ප්‍රාර්ථනාව.
 54. භාරහාර වීමේ හේතුව කුමක්ද?
 55. කැමැත්ත ඇති කර ගැනීම සඳහා කල යුත්ත කිරීම සහ නොකල යුත්ත නොකිරීම.
 56. ලෝකයෙහි අමාරුම ඉලක්කය ලඟාකර ගත් පුද්ගලයා කවුද?
 57. බෝදි සත්වයන් වහන්සේගේ නිවන් දැකීමට වූ කැමැත්ත පෙර සේම පසුවත් පවත්වා ගැනීම.
 58. උදෑසන මෙන්ම සවස් භාගයේදීත් එසේම වෙයි.
 59. පැවිදිවීමට කැමැත්තක් ඇතිවී නොමැතිද?
 60. අධික කැමැත්ත ඉවත්වී යෑම ප්‍රශ්නය වෙයි.
 61. අතහැරීමේ සංකල්පය දිගටම පවත්වා ගැනීම.
 62. නිවන් දැකීමට වන කැමැත්ත චන්දය වෙයි.
 63. චන්දය හේතුවෙන්ම ඇතිවන සමාධියක් වෙයි.
 64. නිවනට ඇති කැමැත්ත හේතුවෙන් පංච කාමයෙහි සිත නොවිසිරීම හේතුවෙන් සමාධිය ඉපදීම.
 65. එය චන්ද සමාධිය වෙයි.
 66. නිවන පිනිස වන චන්දය ඇතිවීම හේතුවෙන් නිවන පිනිස වන කුසලය වැඩීමත් අකුසලයෙන් මිදීමත් නිරායාසයෙන් සිදුවෙයි.
 67. මෙම කරුනු ඔබට වැටහෙනවාද නැතහොත් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරන නිසා නිවැරදි විය යුතු යැයි සිතනවාද?
 68. එය තමන් තුලින් තේරුම් ගැනීම වෙයි.
 69. එය තර්කයට අසුවෙනවාද?
 70. මෙය ප්‍රකාශ කරනුයේ තමාගේ අත්දැකීමට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුවද?
 71. තමා විසින් අනුගමනය නොකරද, තර්කයට හසුනොවීද, එව බලව යැයි පෙන්වා දියහැකි බුදුන්ගේ ධර්මය මෙය වෙයි.
 72. කැමැත්ත වර්ධනය කර ගැනීම තුලින් සමාධිය වර්ධනය වන බව පැහැදිලිය.
 73. මෙසේ ඇතිවන සමාධිය චන්ද සමාධිය නම් වෙයි.
 74. චන්දය සමග ඇතිවන වීර්ය සම්පදාන වීර්ය වෙයි.
 75. මෙම අංග තුනෙහි එකතුව ඉර්දි පාදයක් නම් වෙයි.
 76. මෙම චන්දය ඉර්දි පාදය දක්වා වර්ධනයවීම මාර්ග සිත තුල සිදුවෙයි.
 77. බෙහෙත් කල යුතු තැනට හරියටම බෙහෙත් කල යුතුය.
 78. භයානක අනුමානය කුමක්ද?
 79. අනුමාන නොකර නිවැරදි ලෙසම දැනගෙන භයානක අනතුරෙන් මිදෙමු.
 80. නිවනට වඩා ආහාරයෙහි ඇති වටිනාකම?
 81. ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙහි ඇති වටිනාකම.
 82. නිවනට වඩා පංචකාමයෙහි ඇති වටිනාකම.
 83. බලු ගති ඇති මිනිසුන්…..
 84. ඇයි බිසි….
 85. සැපවේදනාවට ඇති තණ්හාව කාර්ය බහුල භාවයෙහි හේතුව වෙයි.
 86. අප මෙතෙක් දුරට සසරෙහි ගමන් කිරීමේ හේතුව කුමක්ද?
 87. එම හේතුව අදත් පවතියිද?
 88. වෙනස් කලයුතු තැන වෙනස් කල යුතුයි.
 89. නිවන පිනිස වන චන්දය ඇති කරගත් විට සිල් රකිනාවා නොව සිල් රැකෙනවාමය, භාවනා කරනවා නොව භාවනා කෙරෙනවාමය, ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා කරනවා නොව ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා කෙරෙනවා මය.
 90. මේ සියල්ලෙහි ඇති යටින් දුවන බලවේගය නිවන පිනිස වන කැමැත්තය.
 91. මෙයට අමතරව යෙදෙන අනෙක් ඉර්දි පාදයන් තුන නම්, චිත්ත, වීර්ය සහවිමංසා ඉර්දි පාදයන්ය.

ලොව හොඳම කම්මැලියාගේ කථාව
පුරා පැය හතරක කාලයක් කඳුලු සලමින් චිත්‍ර පටයක් පූර්ණ ලෙසම නැරඹූ පුද්ගලයා ලොව මෙතෙක් බිහිවූ හොඳම කම්මැලියා යන නාමයෙන් විරුදාවලිය ලැබ ඇති අතර එහි හේතුව ලෙස චිත්‍රපටය ආරම්භයේදීම තම ආසනයේ ලෑලි දෙකක් අතර ඇති හිඩස තුලට තම පශ්චිම භාගයෙහි ඇති අවයවයක සම සිරවී ඇති නමුත් එය ගලවා ගැනීම පිනිස වන නිරායාස පෙලබුමට අවශ්‍ය කරන ඔහුගේ සහය දැක්වීමට ඇති මැලිකම හේතුවෙන් පුරා පැය හතරක කාලයක්ම එම වේදනාවෙන් යුතුව ගත කිරීම ලෙස වාර්තාගත වෙයි.ඔබ මෙම දේශනය සවන්දීමෙන් අනතුරුවත් බොදු ප්‍රතිපදාව ඔබතුලින් ක්‍රියාත්මක නොකරන්නෙකු නම් ඔබ ඉහත තරගයට ඉදිරිපත් වීම පිනිස වන පරිසාදන මට්ටම ඉක්මවූවකු බව සලකමින් ඉහත තරගයට ඉදිරිපත් වීමට තරම්වත් මැලි වූවකු නොවන්න.ඔබ මෙකල බෞද්ධයකු ලෙස ඉපදීම පිනිස සිදු කර ඇති පුණ්‍ය මහිමය මෙනෙහි කර ඒ ඇසුරෙන් ඔබට උරමවූ අති මහත්වූ පරම ගාම්භීරවූ සුඛිත ස්වභාවයෙන් යුතුව මෙම ජීවිතය ගත කිරීමේ අවස්තාව පැහැර හරින කුසීතයකු නොවන්නට වගබලා ගන්න.

දේශනය 13

 1. ජීවිතය විමර්ශන ශීලී බුද්ධියකින් විමසා බැලිය යුතුය.
 2. අපගේ ඉලක්කය කුමක්ද?
 3. නිර්වාණය අපගේ ඉලක්කය වෙයි.
 4. ඒ සඳහා නිවන දැන ගත යුතුය.
 5. රහතන් වහන්සේගේ චින්තනය කුමක්ද?
 6. පංචකාම වස්තූන්ගෙන් නොසන්සුන් වන අපගේ ජිවිතයෙන් මිදුනු උතුම් පුද්ගලයින්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව අනුමාන ඥාණයක් ඇති කර ගත යුතුය.
 7. ඊයේ නිවන් දැකීම පිනිස කලදේ කුමක්ද?
 8. නිවන පිනිස වන කැමැත්තෙහි අඩුව….
 9. නිවනෙහි ආස්වාදය සහ මාර්ගස්ත නොවූවන්ගේ ආදීනවය…
 10. සතර අපාගත සත්වයන්ගේ දුක්ඛිත ජීවිත විමසා බැලීම..
 11. නිවන පිනිස කැප කරන කාලය මදිවීමේ හේතුව ඒ පිළිබඳව කැමැත්ත නොමැති බවය.
 12. කැමැත්ත ඇති කර ගැනීම පිනිස ධර්ම පිලිපැදීමෙහි ආස්වාදය සහ අධර්මයෙහි යෙදීමෙහි ආදීනවයද නැවත නැවත මෙනෙහි කල යුතුය.
 13. අපට සසර භය දැනෙනවාද?
 14. මව් ගර්භය තුල ඇති දරුවාගේ ඇතිවිය හැකි වේදනාවන් මොනවාද?
 15. අංශභාග රෝගියාගේ උදාහරණය.
 16. එදා දවසට දැනෙන විදිහට ජීවත්වීම.
 17. හෙන්ඩුවට භය අලියාගේ උදාහරණය.
 18. ඇයි අපි නිවන පිනිස වන ක්‍රියාවන් වෙත යොමු නොවන්නේ..
 19. නිවනට සිත ඇලෙන ලෙස මනස පුහුණු කල යුතුය.
 20. නිවනේ උතුම් බව මෙනෙහි කල යුතුය.
 21. සිතෙහි වන සැකසීම් තේරුම් ගැනීම.
 22. සිතෙහි ඇතිවන ද්වේෂය, මෝහය ආදිය ගැන මෙනෙහි කිරීම.
 23. පදයට නටන නැට්ටුවාගේ උදාහරණය.
 24. මනසෙහි පාලනය තමා නතුවූ රහතන් වහන්සේ සහ අපි…
 25. සාන්තවූ, උතුම්වූ, උපද්‍රවයන් ප්‍රහීන කල, ඇල්මෙන් තොරවූ උතුම් රහතන් වහන්සේ…
 26. නිරතුරුව අපාය භය සහ නිවනෙහි සුඛිත ස්වභාවය මෙනෙහි කිරීම තුලින් නිවන පිනිස වන චන්දය උපදවා රැක ගත යුතුය.
 27. මෙමගින් පංච කාමයට ඇති කැමැත්ත අඩුවී යයි.
 28. මෙමගින් ප්‍රීතිය උපදියි.
 29. මෙමගින් පස්සද්දිය උපදියි.
 30. මෙමගින් සමාධිය උපදියි.
 31. මෙය දුකෙන් මිදීම වෙයි.
 32. මෙය චන්ද සමාධිය වෙයි.
 33. මේ හේතුවෙන් වීර්ය ඇතිවෙයි.
 34. චන්දය, සමාධිය සහ වීර්ය ඇතිවීම ඉර්දිපාදය වෙයි.
 35. වෛද්‍යවරයෙකු වීම පිනිස දරුවන්ට දෙන අවවාදයන්….
 36. නොකිරීමෙන් වන පාඩුව සහ කිරීමෙන් වන වාසිය නිරතුරුවම මෙනෙහි කිරීම.
 37. කල් දැමීම චන්දයෙහි අඩුව නිසා සිදුවෙයි.
 38. කැමැත්ත ඉපදීමේ හේතුව නැවත නැවත මෙනෙහි කල යුතුය.
 39. සකසුරුවම් සහිතව සිත රැක ගැනීම.
 40. නිවැරදි ලෙසම බෙහෙත් කල යුතු තැනටම බෙහෙත් කිරීම.
 41. කැමැත්ත වර්ධනය කල පුද්ගලයාගේ මනස නොකල පුද්ගලයාට නොවැටහෙයි.
 42. ඉබේම කිසිවක් සිදු නොවෙයි.
 43. සියල්ල හේතු අනුවම සිදුවෙයි.
 44. නිවන පිනිස වන කැමැත්තත් හේතු ඇතිවම සිදුවෙයි.
 45. නිවන පිනිස වන කැමැත්ත හේතු නොමැතිව නොමසිදු වෙයි.
 46. සමාජ තරඟයෙන් මිදිය යුතුයි.

අධි තරඟකාරී සමාජයක ජීවත් වන ඔබට එම තරඟයෙන් ජය ගැනීම පිනිස මෙම ධර්ම දේශනය කෙසේ භාවිතා කල හැකිද?

දේශනය 14

 1. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කලයුතු ධර්මය භාවිතය පිනිසය.
 2. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වර්ධනය පිනිසය.
 3. හිත පරීක්ෂා කර ගැනීමේ ක්‍රමයක් සාකච්චා කෙරෙයි.
 4. තමාගේ තත්වය පරීක්ෂා කර ගැනීම අරමුණ වෙයි.
 5. තමාගේ හිත තමාට අනුව හැසිරෙයිද?
 6. තමාට තමාගේ හිත එක අරමුණක තබා ගත හැකිද?
 7. තමාගේ හිත එක අරමුණක තබාගෙන සිටිය හැකි පුද්ගලයන් සිටිද?
 8. එම හැකියාව ඔවුන් ලබාගෙන ඇත්තේ කෙසේද?
 9. වාහනය පැදවීම සඳහා අවශ්‍යය මූල ධර්ම සහ ප්‍රායෝගික දැනුම.
 10. ලෝකයෙහි ඇත්ත තත්වය දැන ගැනීම
 11. ශරීරය තේරුම් ගැනීම.
 12. තේරුම් ගැනීම පිනිස අවදානයෙන් එක දිගට බලා සිටීම.
 13. කය දෙස එක දිගට බලා සිටීම.
 14. වේදනාව දෙස එක දිගට බලා සිටීම.
 15. සිත් දෙස එක දිගට බලා සිටීම.
 16. කයෙහි තේරුම් ගත යුත්තක් ඇතිද?
 17. කුලී නිවසක සිටිනා පුද්ගලයන්ගේ උදාහරණය.
 18. තමාගේ සිරුරෙහි තමාගේ පාලනයෙන් නොමැති බව.
 19. සිරුර තමාගේ ලෙස ගත හැකිද?
 20. මෙහි ඇත්ත දැන ගැනීමට ශරීරය තුලම සිත තබාගෙන විසිය යුතුය.
 21. මෙය පුහුණු කල යුතුය.
 22. මේ සඳහා භාවනා කල යුතු බව බුද්ධ දේශනය වෙයි.
 23. පළමු පියවර ආනාපාන සති භාවනාව වෙයි.
 24. විසිරෙන හිත එක අරමුණක තබා ගැනීම ප්‍රථම පියවර වන සමථ භාවනාව වෙයි.
 25. එක අරමුණක තැබූ සිත ශරීරය දෙස බලා සිටීමට යොමු කිරීම විදර්ශනාව වෙයි.

දේශනය 15

 1. ලෝකය අවබෝදකර ගැනීමට හැකිවන පරිදි අපගේ චිත්ත සන්තානය බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනයට අනුව සකසා ගැනීම පිනිසය.
 2. අපට ලෝකය ගැන අවබෝදය අඩු වීම හේතුවෙන් ලෝකයෙන් මිදීම අපහසු වෙයි.
 3. යමක් දියුනු කිරීමට ඇති ක්‍රමය කුමක්ද?
 4. හිත කෙලෙස් වලින් ගලවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය නිවන් මාර්ගය වෙයි.
 5. ආනාපාන සති භාවනාවට සිරුර සකසා ගැනීම.
 6. දැනෙන්නේ අවදානය ඇති විටය.
 7. ශරීරය දුටු විට අරමුණු විය යුත්තේ ත්‍රිලක්ෂණයයි.
 8. මරණය දක්වා පමනක් අරමුණුවූ ජීවිතයෙහි ඇති සංසාර ජීවිය දැන ගැනීමට උපකාර වන්නේ කල්යාන මිත්‍රයින්ය.
 9. මනසේ ස්වභාවය නිතර කරන විට ඒවා හුරුවීමයි.
 10. බෙ‍හෙත් තුන් වරක් ගන්නා උදාහරණය.
 11. ශරීරය හේතු ඇතිව ඇති වූවකි.
 12. ශරීරය මෙන්ම ආර්ය මාර්ගයද හේතූන් ඇතිවම ඇති වෙයි.
 13. ක්‍රමානුකූලව ප්‍රගුන කල යුතුය.
 14. අවම අවශ්‍යතාවය.
 15. අභ්‍යාස දෙක හුස්ම හෙලීම සහ ගැනීම වෙයි.
 16. ලිං කැපීමේ උදාහරණය.
 17. ජලය ලැබෙන තුරු ලිඳ කැපීම මෙන් භාවනාවට කාලයක් නොමැත.
 18. දෙවන පියවර.
 19. සිද්දි හතර නම් කෙටි සහ දිග හෙලීම සහ ගැනීම වෙයි.
 20. හුස්මෙහි දිග, කෙටි භාවය දැන ගනිමින්ම හුස්ම ගැනීම.
 21. හුස්ම දිග සහ කෙටි වන්නේ ඇයි?
 22. සිතෙහි විසිරෙන භාවය අඩු වූ විට හුස්ම සමභාවයට පැමිණෙයි.
 23. තුන්වන පියවර හෙට.
 24. සිත අරමුණක් නොමැතිව සිත භවාංග ගත වීම.
 25. මෙම තත්වය ඇති නොවීමට වගබලා ගත යුතුය.

දේශනය 16

 1. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීම උදෙසා අරමුණු කරගෙන කරන දේශනා මාලාවකි.
 2. වරදට පෙළබීම සහ වරදෙන් මිදීම සිත තුලය.
 3. වරදෙහි ආසන්නම හේතුව තණ්හාව වෙයි.
 4. වැලි පිරවූ රත්තං යැයි සිතා සිටින කලයෙහි උදාහරණය.
 5. යටපත් වීමෙහි හා ප්‍රහාණය වීමේ උදාහරණය.
 6. තණ්හාවෙහි මූල හේතුව අවිද්‍යාව වෙයි.
 7. කයෙහි, වේදානවෙහි, සිතෙහි සහ ධර්මයන්ගේ ඇත්ත දැන ගැනීම තුලින් තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙයි.
 8. කයෙහි සිත පිහිටුවා ගැනීම තුලින් කයෙහි ඇතුලාන්තය තේරුම් ගත හැකිය.
 9. ආනාපාන සිතියෙහි 1 පියවර නාසිකාව අඟ සිහිය පිහිටුවා ගැනීම වෙයි.
 10. මෙය එක දිගට කලයුතු වන අතර කඩින් කඩ කිරීම තුලින් දියුණුවක් ලබාගත නොහැක.
 11. 2 පියවර දිග සහ කෙටි හුස්ම හඳුනා ගැනීම.
 12. 2 පියවරෙහි අවසානය හුස්ම ඒකාකාරී වීම.
 13. සිතෙහි ඇති සංසුන් සහ නොසංසුන් බව හුස්මෙහි කෙටි දිග භාවය මත පිහිටයි.
 14. 3 පියවර එකවර දැනෙන සේ හිත දියුණ කල යුතුය.
 15. සිත භාවාංග ගතවීමට නොදී මුලු හුස්මම එකවර දැනෙන තත්වයට එන තෙක් වර්ධනය කලයුතුය.

ආනාපාන සති භාවනාවෙහි යෙදිමේදි හුස්ම නොදැනී යන තත්වයට පත්වීම හෙවත් භාවාංග ගතවීමට නොදී මුලු හුස්මම දැනෙන තත්වයට මනස පත්කර ගැනීම පිනිස උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ 16 දේශනය පරිශලනය කරන්න.

දේශනය 17

 1. නිවන පිනිස කල යුත්ත කිරීමටත් නොකල යුත්ත නොකිරීමටත් අරමුණු කර කෙරෙන දේශනයකි.
 2. කෙලෙස් වලින් කෙරෙන ආකර්ශනය වැලැක්වීම ඉතා අපහසු වෙයි.
 3. විසිරෙන හිත අති භයානක වන්නේ සසර ජීවිතය දුගතිගාමී කල හැකි නිසාය.
 4. මගේ ශරීරයෙහි පැටලිල්ල.
 5. කයෙහි ඇත්ත ගවේශනය කිරීම කායානුපස්සනාව වෙයි.
 6. අනුන්ගේ කයට සිතට අයිතිය නැති කිරීමට තමගේ කයෙහි තමාට ඇති අයිතියෙහි ප්‍රමාණය දැනගන්න.
 7. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය වචනයෙන් ප්‍රකාශ නොකිරීමේ හේතුව.
 8. චලනයවන හුස්මෙහි සිහිය පිහිටවීම.
 9. ආනාපාන සතිය සම්පූරණයෙන් අත්නොවිඳ අරමුණ අතහරීම පලදායක නොවෙයි.
 10. පියවර හතර
 11. පියවර හතරෙන් පසුව විදර්ශනාව යොමු කිරීම.
 12. ප්‍රථම පියවර හතර සෑම සූත්‍රයකම එකම විදහකටම පවතියි.
 13. කෙටි ක්‍රම නොමැතිවීමේ හේතුව දැන ගන්න.
 14. මතක්වුනත් නොදකින කයෙහි සංසිදීම.
 15. එකිනෙකාට වෙස් ආකරයට කයෙහි සංසිදීම දැනෙන හේතුව දැන ගන්න.
 16. අප අපගේ ශරීරය ගැන නිවැරදි ලෙස නොදැනෙන හේතුව දැන ගනිමු.
 17. පැත්තෙන් හේත්තුවන අමනුස්සයාගේ කථාව.
 18. අති උතුම්වූ මහා සුවය දැනෙන ආකාරය දැන ගන්න.
 19. හුස්මට අදාල දේ පමණක් දැනීම.
 20. කකුල් කපා දැමීමෙහි උදාහරණය ශ්‍රවනය කිරීම සහ එයට භජනයවී අත් දැක ගැනීම අතර වෙනස දැන ගන්න.
 21. පාපැදියෙහි උදාහරණය.
 22. පාපැදිය පැදීම පිළිබඳ මහාචාර වරයාගේ දැනුම දැන ගන්න.
 23. කිසිම දැනුමක් නොමැති පාපැදිය පදිනා පුද්ගලයාගේ උදාහරණය.
 24. තුන්වර පියවර සම්පූරණ කරගැනීම ඉතා ලේසි වන සහ ඉතා අමාරුවන හේතුව දැන ගන්න.
 25. ප්‍රථමයෙන් තර්කානුකූලව දැන ගන්න.
 26. සතර කමටහනෙහි ඇති වටිනාකම දැන ගන්න.
 27. ප්‍රායෝගික වීමෙහි හේතුව දැන ගන්න.

තමාගේ සිරුර පිළිබඳව තමාට ඇති අයිතියෙහි ප්‍රමාණය තර්කානුකූලව දැන ගෙන එය අත් දකිනා ආකාරයද දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ 17 දේශනය ශ්‍රවනය කර ඔබටද එය ඔබගේ අත්දැකීමක් කර ගැනීම පිනිසය.

දේශනය 18

 1. නිවනෙන් සැනසීම උදෙසා අධිෂ්ඨාන කර ගන්න.
 2. යමක් කරනා ආකාරය උපදෙස් අනුව පිළිපැදීම.
 3. බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දර්මය දැන ගැනීම පමනක් ප්‍රමාණවත් නොමැත.
 4. ලෝභ, ද්වේෂ සහ මෝහ සිතුවිලි තුලින් ඇති වන මානසික දුක්ඛයන් නැති කිරීමේ බෙහෙත් බුදුන්ගේ දේශනය වෙයි.
 5. තේරුම් ගත යුතු කරුනු 5 කුමක්ද?
 6. රූප, වේදාන, සංඥා, සංකාරයන් සහ විඤ්ඤාණය පිළිබඳ සැබෑ තතු තේරුම් ගත යුතුය.
 7. හුස්ම ගැටෙන නාසිකාව අග්‍රයට ප්‍රථමයෙන් සිහිය යොමු කර පවත්වා ගැනීමෙන් අනතුරුව හුස්මෙහි දිග කෙටි භාවයට අවදානය යොමු කර එයද සමව සිදුවන විට නාසිකාව අග්‍රය සමගම දැනෙන උදරයෙහි චලනයට අවදානය යොමු කර අනතුරුව මුලු හුස්මටම අවදානය යොමු කරන විට මුලු සිරුරෙහිම උඩු කය කොටසෙහි හුස්මට අනුරූප චලනය අත්දැක ගන්න.
 8. මෙය ආනාපාන සතියෙහි භාවනා නිමිත්ත ඇති කර ගැනීම නම්වෙයි.
 9. මෙම ස්වභාවය ඉතා සුඛිත ස්වභාවයක් වන අතර මෙම ස්වභාවයට පත් වීමට ඉතා දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගත යුතුය.
 10. මෙම භාවනා නිමිත්ත විදර්ශණාවට යොමු කර ගන්නා ආකාරය ඉදිරියෙදී සාකච්ඡාවට ගනු ලැබෙයි.

හුස්ම ගැටෙන නාසිකාව අග්‍රයට ප්‍රථමයෙන් සිහිය යොමු කර පවත්වා ගැනීමෙන් අනතුරුව හුස්මෙහි දිග කෙටි භාවයට අවදානය යොමු කර එයද සමව සිදුවන විට නාසිකාව අග්‍රය සමගම දැනෙන උදරයෙහි චලනයට අවදානය යොමු කර  අනතුරුව මුලු හුස්මටම අවදානය යොමු කරන විට මුලු සිරුරෙහිම උඩු කය කොටසෙහි හුස්මට අනුරූප චලනය අත්දැක ගන්න. ආනාපාන සති භාවනාවෙහි භාවනා නිමිත්නත අත් දැක ගැනීමෙන් අනතුරුව එය විදර්ශනාවට යොමු කරනා  ආකාරය දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ 18 දේශනය පරිශීලනය කරන්න.

දේශනය 19

 1. අපගේ ජීවිතය පිළිබඳ බෝදයක් නොමැති කමින් ඇති වන ලෝභ , ද්වේෂ සහ මෝහ සිතුවිලි ඒ පිළිබඳව ඇති වන අවබෝදය තුලින් සිදුවෙයි.
 2. සත්‍ය අවබෝදය කිරීම පිනිස ආනාපාන සති භවනාව යොදා ගන්නා ආකාරය.
 3. බැකෝ යන්ත්‍රයේ උදාහරණය.
 4. නාම රූප පරිච්චේදය.
 5. ආනාපාන නිමිත්ත අනිත්‍ය, දුක්ඛ සහ අනාත්ම වශයෙන් විදර්ශනාවට යොමු කිරීම.

දේශනය 20

 1. සමථ භාවනාවෙහි වටිනාකම කුමක්ද?
 2. ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබන අයුරු.
 3. සැමදෙනාගේම එකම බලාපොරොත්තුව සතුටින් ජීවත්වීම වෙයි.
 4. අනෙක් අය මත යැපෙන සිතෙහි සතුට.
 5. පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගන්නා සතුටෙහි ස්වභාවය.
 6. කැමති අය කැමති විදිහට පවත්වා ගැනීමට වන අපහසු තාවය දැන ගන්න.
 7. සතුට ඇති කරන අනෙක් ක්‍රමය කුමක්ද?
 8. කය සංසිදවා ගැනීම තුලින් ඇති වන සතුට.
 9. තමාව අභිබවා යන බලවේග දෙක නම් තමාගේ සිත සහ තමාගේ කයයි.
 10. කයට දෙන සංතොසම.
 11. හිත කියන කියන දේ කරන අපි…
 12. මටදැන් ඇති වෙලා….
 13. ආයම්මා හිතුවක්කාර ළමයා බලාගැනීම…
 14. දඟ ළමයාට නින්ද යෑම තුලින් ආයම්මාට ඇති වන සුවය..
 15. කාම වස්තූන්ට ඇති කැමැත්ත පොළිය ගෙවන ණය මුදලක් බඳුවෙයි.
 16. ව්‍යාපාදය අසනීපයක් බඳු වෙයි.
 17. දීන මිද්දය මැටි ගුලියක් බඳු වෙයි.
 18. නොසන්සුන් හිත සන්සුන් කිරීම.
 19. සැකය …
 20. සිතෙහි ඉල්ලන ගතිය නැති විට ඇති වන සැපය කුමක්ද?
 21. යමෙකු දකින විට ඇතිවන සතුට දිගටම පවතින විට ඇති වන සැනසීම ගැන අවදානය යොමු කරන්න.
 22. සිත ඉල්ලන්නේ නැති තත්වයට පත් කර ගැනීම.
 23. දුරස්ත පාලකය, කැරකෙන පුටුවෙහි උදාහරණය.
 24. කායික සහ මානසික පීඩාවන් ගෙන් තොරව විසිය හැකි පුටුව…..
 25. සිතෙහි අධික සැපය ලැබෙන ප්‍රථම ධ්‍යානය වෙත පිවිසීමට දැඩිසේ උත්සාහවත් විය යුතුය.
 26. භාවනාවෙහි විපුල ඵල ලබා ගැනීමට තරුණ කාලයෙහි සිටම ආරම්භ කල යුතුය.
 27. හිත එකම අරමුණක පවත්වා ගැනීම තුලින් සම්පූරනම කය නොදැනෙන තත්වයට පත්වීම.
 28. චේතසෝ අභිනිරෝපනා තත්වය හෙවත් අයාසයෙන් කරන දෙය නිරායාසයෙන් එක දිගට නැගෙන තත්වයට පත්වීම හෙවත් ප්‍රථම ධ්‍යානයට පත්වීම වෙයි.
 29. මෙය සිතෙහි නැගෙන විතර්කය හේතුවෙන් සිදුවෙයි.
 30. ප්‍රථම ධ්‍යානට පත්වූ සිත විදර්ශනාවට යොමු කිරීම තුලින් නාම රූප පරම්පරාව අත්දැක ගත හැකිවෙයි.

ඔබ ඔබගේ ජීවිතයේ අරමුණ ලෙස ඔබගේ ජීවිය සතුටින් පවත්වා ගැනීම ලෙස අරමුණු කර ගත්තෙකු නම් සහ තවමත් එම ඉලක්කය සපුරා නොගත්තෙකු නම්,
ඒ සඳහා ඔබ භාවිතා කරන ලද ක්‍රමවේදය පූර්ණ ලෙසම වැරදි සහගතද නැතහොත් එහි අඩුපාඩු සහිතව පවතියද යන බව නිවැරදි ලෙසම දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ 20 දේශනය පරිශීලනය කරන්න.

ඔබ මේ තාක් කාලයකට වඩාත්ම සතුටට පත්වූ මොහොත පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට සහාය දැක්වූ පුද්ගලයන්ද, ඒ සඳහා ඔබ විසින් ලබා ගත්තාවූ බාහිර  උපකාරයන්ද, අභ්‍යන්තරයෙන් භාවිතා කල ඔබගේ ඉන්ද්‍රියන් සහ ක්‍රියාකාරකම්ද, එම සුවය පැවතුන කාල පරාසයද, එම සැපයෙහි උපරිමය අත්විද ගත් ආකාරයද හොඳින් මෙනෙහි කරන්න……
ඔබ මේ තාක් කාලයකට අත්විඳ ගෙන ඇති එම උපරිම සුවය ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ප්‍රමාණය කල නොහැකි ප්‍රමාණයකින් අභිබවා යන ලෙස උපරිම ලෙස වූ සුවය අත්විඳ ගැනීම පිනිස උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ 20 දේශනය පරිශීලනය කරන්න.

පසු වදන :
යමෙකු විසින් මේ තාක් අත්විඳ ගෙන ඇති උපරිම වූ සුඛිත තත්වයවය ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ සිතුවිලි පරාසය දිවෙන වපසරිය මත පංච කාමය සන්තර්පනය තුලින් හෝ නෛක්කම්මය මගින් සිදුවන ආකාරය ඔබගේ විමර්ශනයට ලක් කරන්න.
කාම සන්තර්පනය තුලින් ලබන අතෘප්තිකර වූ දැවෙන, තැවෙන, පිච්චෙන ස්වභාවයෙන් යුතුවූ සතුටෙහිද,
නෛක්කම්මය තුලින් ලබන තෘප්තිමත්වූ නිවී සැනසුන, ශාන්ත ස්වභාවයෙන් යුතුවූ සතුටෙහි වන වෙනස අනුව,
මෙම දෙආකාර වූ සතුටෙන් ඔබ තෝරා ගන්නා සතුට,
ඔබගේ බුද්ධිමට්ටමට අනුවම සිදු වන බව දැන ගන්න.

ඔබ බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඔබ ලබා ඇති බෞද්ධ ජීවිතය අනුසාරයෙන් ඕනෑම ජීවියකුට ලඟා කරගත හැකි උපරිම වූ සුඛිත ස්වභාවය අත්පත් කර ගැනීම පිනිස යොමුවීමට අවශ්‍ය කරන බුද්ධිමත් භාවය තවමත් ඔබතුල වර්ධනයවී නොමැති නම් එහි හේතූන් ඔබම විමර්ශනය කරන්න.

සියළු බුදුවරයාණන් වහන්සේලාගේ ඉගැන්වීමට අනුව සියළු අකුසලයෙන් මිදීමටත්, සියළු කුසලයෙහි යෙදීමටත් නිරතුරුවම යොමුවූ මනසක හිමිකාරීත්වය තමාටම උරුමකර ගැනීම පිනිස ධර්මය ගවේශනය කරන දහසකට (1000) ආසන්න පිරිස සමඟ The Buddhist පිටුවට කැමැත්ත පළ කරමින් ඔබත් එක් වන්න.

දේශනය 21

 1. වැඩි දෙනෙකු දැඩි අපහසු තාවයකින් පෙලෙයි.
 2. සැප වේදනාවන් ඇත කර ගන්නවා නොව ඇති වෙනවාය.
 3. බලාපොරොත්තු නැතිව ජීවත්වීම දුකින් මිදීමට හේතුවෙයි.

දේශනය 22

 1. ඌරු මානසිකත්වය යනු කුමක්ද?
 2. නැති නොවෙනා ලෙස සතුට පවත්ව ගන්නා ආකාරය.
 3. පංචකාම සම්පත්තිය සරු ‍ලෙස මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය සහ නිසරු ලෙස ගන්නා සම්මා දිට්ඨිය දැන ගන්න.

දේශනය 23

 1. සංසාරගත දරුනු රෝගය දැන ගන්න.
 2. තමන්ගේ දුකෙහි හේතුව තමන්ම බව දැන ගන්න.
 3. තමන් තුල පවතින සියලු අකුසලයන් දැන ගන්න.
 4. සිත, කය සහ වචනයෙන් සංවර වන අකාරය දැන ගන්න.
 5. බලු, බැල්ලියන්ගේ නරක කථාව.
 6. පවුලේ සමඟිය තමාගේ සමාධියට හේතු කර ගන්නේ කෙසේද?
 7. යමෙකුගෙන් උදව් බලාපොරොත්තුවකින් තොරවම උදව් උපකාර කරන්න.
 8. දෙවිදියහකට කටයුතු නොකිරීම.
 9. වචන දෙක අනේ, නේද
 10. අනුමත කරගන්න කථාකරන්න.
 11. උදේ සිට තැන්පත්ය, තැන්පත්ය, තැන්පත්ය.

දේශනය 24

 1. නැවත නැවත සිහියට ගතයුතු කරුනු පහ.
 2. අකුසලය දුරු කර ගැනීම අරමුණ වෙයි.
 3. නිවන් මඟ වඩනා පුද්ගලයින් හට ලැබෙන අතුරු ඵලය ලෞඛික ජීවිතය සාර්ථකවීම වෙයි.
 4. සිත යමක නිමග්න නොවන විට තමා වඩාත්ම කැමතිම හෝ අකමැතිම අරමුණ වෙත සිත යොමුවෙයි.
 5. රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස සහ ස්පර්ශ පිළිබඳව එන තණ්හාව පිළිබඳව නිරතුරුවම සිහිකල යුතුය.
 6. කොටයට ගසා ඇති ලොකු ඇණය වටා පොඩි ඇණයෙන් තට්ටුකර ලොකු ඇණය ගැලවීමේ තුල ඇති මූල ධර්මය මෙනෙහි කරන්න.
 7. දැඩි අකුසලය නැගෙන විට කුසලය නැවත නැවත මෙනෙහි කල යුතුය.
 8. අකුසලය නැගෙන විට කුසල සිත යටපත්වීම අකුසල් සිත‍ෙහි ගුණාංගයක් වෙයි.
 9. අකුසලයෙහි ආදීනවය නිතර නිතර මෙනෙහි කිරීම කුසලය වර්ධනයෙහි උපක්‍රමය වෙයි.
 10. තරහට මෛත්‍රිය.
 11. රාගය අසුභය.
 12. නිත්‍ය හැගීමට මරණය
 13. බොළද අකුසලයට බුද්ධානස්සතිය
 14. රසාස්වාදය ට ආදීනවය
 15. මට අවශ්‍යය ආකාරය තිබිය යුතුය යන හැගීමට අනාත්ම සංඥාව
 16. මෙම මූල ධර්මයට අනුව ක්‍රියා කිරීමට අධිෂ්ඨාන කල යුතුය.
 17. නිරතුරුවම ආදීනවය තදින්ම මෙනෙහි කිරීම.
 18. ආදීනවය මෙනෙහි කිරීම – ඇණය අඬුවෙන් තදින් ආපසු ඇදීමේ මූල ධර්මය.
 19. අකුසලය නැවත නැවත මෙනෙහි නොකිරිම – ඇණය තදවන අතට පහර නොදීමේ මූල ධර්මය.
 20. මූලස්ථානය මෙනෙහි කිරීම හෙවත් හේතුව සොයා ගැනීම.
 21. මේ කිසිවකින් ඇණය නොගැලවෙයි නම් ඇණයට තෙල් දැමීමේ මූල ධර්මය.
 22. එම අකුසලයට හේතුවූ සියලුම මූල හේතූන් මෙනෙහි කිරීම ඉහත තෙල් දැමීමේ මූල ධර්මය වෙයි.
 23. විර්යයෙන් යටපත් කර ගැනීම.
 24. මෙය යටි තල්ල, උඩු තල්ලට තද කර ගනිමින් දැඩි වීර්යයකින් නතර කර ගැනීම වෙයි.
 25. මෙය ඉතා දැඩි වේදනා සහගත ඉතා දැඩි අපහසු ක්‍රියාවක් වෙයි.
 26. මෙය කොටයට කාවැදුන විශාල ඇණය වටා කුඩා ඇණයකින් කිහිප වරක් සෙමෙන් පහර දීමෙන් ඇණය ගැලවීම ප්‍රථම පියවර ලෙසද,

ඇණය ආසු ඇදීම දෙවන පියවර ලෙසද,
ඇණය කොටය දෙසට යන ලෙස පහර නොදීම තෙවන පියවර ලෙසද,
ඇණය වටා තෙල් යෙදීම හතර වන පියවර ලෙසද,
ඇණය දැඩි වීර්යයකින් ආපසු ඇදීම පස්වන පියවර ලෙසද ගතහැකි වෙයි.

දේශනය 25

 1. මෝහය, අහිරිකිතය, අනෝතප්පය,
 2. කිසිදු අකුසලයකට මාත්‍රාවක්වත් ඉඩනොදී සිත තබා ගත යුතු වෙයි.
 3. සියළු සංකතයන් හේතු අනුවම පවතියි.
 4. සියළුම සංකතයන් අනිත්‍ය, දුක්ඛ සහ අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂනයෙන් යුතුවෙයි.
 5. මෙම ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝදවීම තුලින් සියළුම අකුසලයෙන් මිදීම සිදුවෙයි.
 6. මේ සඳහා සිත එකම අරමුණක තැන්පත් කර ගනිමින් සිත රැකගත යුතුය.
 7. නාම රූප පරිච්චේද ඥාණය ප්‍රථමව ලඟාකර ගත යුතුය.
 8. තමාගේම සිතෙන් තමාගේ නාම, රූප දැක ගත යුතුය.
 9. ඉතා සංවරයෙන් යුතුව භාවනාව ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.
 10. නාම රූප පරම්පරාව වෙන්වෙන් වශයෙන් ප්‍රථම දැක ගතයුතුය.
 11. උදව්‍යය ඥාණය හෙවත් නාම රූප පරම්පරාවෙහි ඇතිවීම සහ නැතිවීම දකින සිතට බාහිරව වෙනත් කිසිදු සිතක් ඇති නොවන ස්වභාවයට පත්වීම.
 12. පටිච්ච සමුප්පාදය හෙවත් නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවීම සහ නැතිවීමෙහි හේතු නිරතුරුවම දැනෙන ස්වභාවයට මනස පත්කර ගැනීම හෙවත් පච්චය පරිගහ ඥාණය ලබා ගැනීම.
 13. සම්මස්න ඥාණය හෙවත් ඇතුල පිහිටි සහ පිටත පිහිටි සෑම දෙයක්ම කෙරෙහි පවතින හේතු අනුව නාම රූප පරම්පරාව දැනීම
 14. උදයව්‍යය ඥාණය හෙවත් සියල්ලෙහිම ඇතිවීම නැතිවීම දැකීම.
 15. සියල්ලෙහි නැතිවීමම ප්‍රකට වන ස්වභාවය හෙවත් බංගානු පස්සනා ඥාණය ලබා ගැනීම.
 16. සංකාරයන් පිළිබඳව භය දැනෙන ඥාණය හෙවත් බංගානු පස්සනාව වැඩීම.
 17. මෙලෙස නව මහා විදර්ශනා ඥාණයම ලබා ගත යුතුය.

දේශනාව 26

 1. තමාගේ ශීලය සහ සමාධිය කාලයෙන් කාලයට තීවෘරතාවයෙහි වෙනස් කම් සිදුවීමේ හේතුව රෝගය සුවවීමට පෙර බෙහෙත් මාත්‍රාව අඩු කිරීම වෙයි.
 2. කුසල හැඟීම නිරතුරුවම ප්‍රභල කර ගත යුතුය.
 3. මේ සඳහා චිත්ත විසුද්ධිය ඇති කර ගත යුතුය.
 4. තරහව, නිත්‍ය හැගීම, රාගය සහ ස්‍රද්ධාව නොමැති කම නිසා කෙලෙස් උපදවයි.
 5. මෛත්‍රිය, මරණ සතිය, අසුභය සහ ස්‍රද්ධාව නිසා කෙලෙස් නූපදියි.
 6. නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම අනුස්සතිය වෙයි.
 7. මෙය චතුරාරක්ඛ භාවනාව වෙයි.
 8. රාගාදී කෙලෙස් යටපත් වන අසුභානුස්සතිය අද අත්‍යාවශ්‍යය වෙයි.
 9. මෛත්‍රිය නොමැති තරහව උපදින සිත් ඇති පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතය දෙබර කූඩුවක් අතින් ගත් පුද්ගලකු මෙනි.
 10. ශීලයට සමාධියට මෙම සතර භාවිතා කරන ආකාරය ඉදිරියේදි සාකච්චා කරනු ලැබේ.
 11. මෙය සතර කමටහන වෙයි.

දේශනය (2017-10-08)

 1. මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයට අනුව සම්මා සංකප්පය අද දින විස්තර කරනු ලැබෙයි.
 2. යමෙකුගේ මතය ඔහුගේ දැනුම මත පිහිටයි.
 3. සම්මා සංකප්පය යනු මත්‍යා සංකල්පය මිත්‍යා සංකල්පය යැයිද, සම්මා සංකල්පය සම්මා සංකල්පය යැයිද දැන ගැනීම වෙයි.
 4. මංපහරන හොරුන්ගේ උදාහරණය.
 5. අප සතු වටිනාම සම්පත කුසල සිත වන අතර එය පංචකාම සම්පත්තිය විසින් පැහැර ගන්නා නිසා මංපහරණ සොරුන් සේ දැන ගත යුතුය.
 6. දරුවාගේ චොකලට් උදාහරණය.
 7. නෛක්කම්මය බලවත්වීම හේතුවෙන් පැවිදි වෙයි.
 8. කාම සංකල්පනය සහ නෛක්කම්ම සංකල්පය දැන ගැනීමම සම්මා දිට්ඨිය වෙයි.
 9. මා නිසා යමෙකුට රාග, ද්වේෂ සහ මෝහ සිත් ඇති නොවේවා.
 10. මේ තරහව මගේ දෝෂයයි.
 11. තමන්ට තමන්තුල තරහව ඇතිවන විට එය දැන ගැනීම ව්‍යාපාදය කෙරෙහි සම්මා දිට්ඨිය වෙයි.
 12. මාගේ පරුෂ වචන අන්‍යන්ට හිරිහැර පිනිස නොම වේවා.
 13. මෛත්‍රී චේචෝ විමුක්තිය ආකර දෙකකි.
 14. එකක් පුණ්‍යභාගී වෙයි. අනෙක අනාස්‍රව වෙයි.
 15. ධ්‍යන මට්ටමට වර්ධනය කරන ලද භාවනා ආරම්මණය.
 16. අප්පනා තත්වය චේතෝ විමුක්තිය වෙයි.
 17. ඔලිම්පික් පදක්කමෙහි උදාහරණය.
 18. ආර්ය ත්තවය සහ ආස්‍රව සහිත තත්වය.
 19. කෑම පාලනය නැවැත්වීමට අද සිට උත්සාහවත් වන්න.
 20. පෙරේත කමට නොව ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට ආහාර ගැනීම අද සිට ආරම්භ කරන්න.
 21. ත්‍රිපිටක ධර්මය සත්‍යම වෙයි.
 22. ත්‍රිපිටක ධර්මය වටා පෙල ගැසෙමු

දේශනය (2017-10-21)

 1. වීර්ය සම්බොජ්ජංගයෙහි අඩංගු අංග එකොළසම(11) දැන ගන්න.

යමෙකුගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම පිනිස වන වීර්ය පූර්ණ ලෙසම වර්ධනය කර ගැනීම පිනිස උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ (2017-10-21) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.
පුරා පස් මසක් නොකඩවා දිනපතාම බෞද්ධයා නාලිකාවෙහි උදෑසන 8.00 ට පවත්වාගන යන නිවන් මඟ දේශනය පරිශීලනය කරන්න.

මකුලෑවේ විමල නාහිමි යන්ගේ ලිපිය පරිශීලනය කරන්න.


දේශනය (2017-10-26)

 1. සාමිස සතුටෙහි අස්තිර තාවය දැන ගන්න.
 2. නිරාමිස සතුටෙහි උත්තරීතර භාවය දැන ගන්න.
 3. බුදුගුණ සිහි කිරීම තුලින් නිරාමිස සතුට අත්විඳ ගන්න.
 4. ගේහිනිස්සිත දෝමනස්සය දැන ගන්න.
 5. වොස්සග්ග පරිනාමී දෝමනස්සය දැන ගන්න.
 6. දහම් ගුණ සිහිකිරීම තුලින් නිරාමිස සුවය අත්විඳ ගන්න.
 7. රහතන් වහන්සේගේ චිත්ත ස්වභාවය ගැන විමර්ශනය කරන්න.

උපරිමලෙස අත්විඳින කාම සුවයද, උපරිමවු කාම සුවය අළුයම බැහැර කරන කෙළ පිඩක්සේ බැහැර කලහැකි ලෙස උපරිමවූ නිරාමිස සුවය අත්විද ගන්නා ආකාරයද, උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ රහත්භාවයද දැන ගන්න මෙම දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

දේශනය – බෝධි අංග 18 (2017-10-30)

 1. කෙලෙස් දැවීම් වලින් සිත සහ කය නිවාගැනීම පස්සද්දි නම් වෙයි.
 2. කුසල අරමුණක සිත තැන්පත් කලවිට සිත සහ කය දෙකම සංසිදීම පස්සද්දිය වෙයි.
 3. පස්සද්ධියට හේතුවන කරුනු.
 4. ප්‍රථමය – ප්‍රනීත ආහාර සේවනතාව
 5. දෙවන – උතු සුඛ සේවනතා(තමාට ගැලෙපෙන පරිසරයක් තෝරා ගැනීම)
 6. තෙවන – ඉරියාපත සුඛ සේවනතා (තමාට ගැලෙපෙන ඉරියව්වක් තෝරා ගැනීම)
 7. සතරවන – මජ්ජත්ත පයෝගතා (උපක්‍රමශීලී මධ්‍යස්තතා. තමාගේ අතීත කර්මයට ගලපා ගැනීම)
 8. පස – සාරද්ධ කාය පුද්ගල පරිවර්ජනතා (කෘර පුද්ගලයින් බැහැර කිරීම)
 9. හය – පස්සද්ධ කාය පුද්ගල සංසේවනතා ( පස්සද්ධිය ලඟාකරගත් පුද්ගලයින් සේවනය කිරීම)
 10. හත – තද මුදිත්තතා

ඔබ බලාපොරොත්තුවන සුව පහසු ජීවිතය, අති උතුම්වූත් පරම ගාම්භීරවූත් නිර්වාණය වෙත එලබීමට ඔබහට ඉවහල් වන ආකරය දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ බෝධි අංග 18 (2017-10-30) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

දේශනාව බෝධි අංග සමාධිය (2017-11-01)

 1. සමාධිය මාර්ග සිත ඇතිවීමට උපකාර වන මාධ්‍යය සමාධිය වෙයි.

දේශනාව බෝධි අංග උපේක්ෂාව (2017-11-05)

 1. උපේක්ෂාව පිලිබඳව කල යුතුදේ සාකච්චා කරනු ලැබෙයි.
 2. සත්ව මධ්‍යස්ථතා හෙවත් සත්වයන් පිළිබඳව මධ්‍යස්ථතාවය
 3. බුරන බල්ලන්ට මිනිසුන් බිරීම.
 4. අපගේම කර්මවල විපාක විදිනාබව මෙනෙහි කිරීම.
 5. පරමාර්ථ වශයෙන් විදර්ශනා වැඩීම.

දේශනාව පංච නීවරණ ධර්ම (2017-11-06)

 1. පංච නීවරණයට යටවූ පුද්ගලයා නිරන්තර පීඩනයට ලක්වී සිටියි.
 2. කාමඡ්ඡන්දය ඇතිවීමට හේතු සහ නැතිකර ගන්නා ආකාරය.
 3. කාමඡ්ඡන්දය පිළිබඳව දැන ගතයුතු පස් ආකාරය.
 4. ඇති බව දැන ගැනීම, නැති බව දැන ගැනීම, නැතිව පැවති කාමඡ්ඡන්දය ඇතිවූ බව දැන ගැනීම, ඇතිව පැවති කාමඡ්ඡන්දය නැතිවූ බව දැන ගැනීම, නැතිවූ කාමඡ්ඡන්දය නැවත නූපදින ලෙසම නැතිවූ බව දැන ගැනීම.
 5. සුභ හැගීම කාමඡ්ඡන්දයට හේතුව වෙයි.
 6. තණ්හාව නැවත නැවත යෙදිමට හේතු වෙයි.
 7. පරිදාහය නැවත නැවත තැවීමට(ඇඩීමට) හේතුවෙයි.
 8. කාම මුර්ජාව යනු කාමයෙන් සිහි විකල්වීමයි.
 9. ඔබ දුරකථනයට ඇලීමේ ප්‍රමාණය ඉහත ආකරයෙන් කුමන ආකාරයේද බව දැන ගන්න.
 10. කාමඡ්ඡන්දයට හේතුව සුභ නිමින්ත සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය වෙයි.
 11. චවිකල්යාන ඇති කිරීම සුභ නිමිත්ත වෙයි.
 12. සුභ නිමින්ත සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය පිළිබඳව ඔබතුල ඇති අසාර්ථක උත්සාහයෙහි ප්‍රමාණය දැන ගන්න.
 13. සුභ නිමිත්ත යනු කුමක්ද?
 14. නිවැරදිව මෙනෙහි කිරීම යෝනිසෝ මනසිකාරය වෙයි.
 15. කිසිවක් නොකරන අල ගෙඩි….
 16. නිවන් දැකීම ජීවිතයේ අරමුණ කර ගත යුතුය.
 17. අන්අයව මර්ධනය කිරීම නොව තමා වර්ධනය කර ගතයුතුය.
 18. ගිහියන් තාමගේ ශීලය නිරතුරුව පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කලයුතුය.

 

ඔබ ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට ඇලී ඇති ප්‍රමාණයෙන් ඔබ තුල පවතින කාමඡ්ඡන්දයෙහි ප්‍රමාණය සහ තීවෘරතාවය නිවැරදිව දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නීවරණ ධර්ම (2017-11-06) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

දේශනාව පංච නීවරණ ධර්ම (2017-11-07)

 1. බලවත් රටක ජනාධිපති වීමෙනුත් සෑහීමක් නොමැති කාමඡ්ඡන්දය දැන ගන්න.
 2. කාමඡ්ඡන්දය නැති කිරීම සඳහා පහත පියවර 11 අනුගමනය කල යුතුය.
 3. 1). අසුභ නිමිත්ත ඇති කරගත යුතුය.
 4. 2). අසුභ නිමිත්ත භාවනාවට ගත යුතුය.
 5. 3). ඉන්ද්‍රිය සංවරව වාසය කල යුතුය.
 6. 4). බෝජනයෙහි මාත්‍රය දැන පරිභෝජනය කල යුතුය.( ආහාරයෙහි ගිජුකම හෙවත් පෙරේත කම අත්හැර ගත යුතුය)
 7. 5). කල්‍යාණ මිත්‍ර තාවය
 8. 6). සප්ප්‍රාය කථා (පාසැල අවසන් වූවිට සහ භාවනා වැඩසටහන් අවසන්වූ විට ඇති කලබල කාරීත්වය හඳුනා ගැනීම, රූපවාහිවිනියෙහි ඇති ටෙලි සිත්තම් දැන සතුටුවීම ද අසප්පාය කථාවෙයි. )
 9. තමන්ට තමන්ම වංචා කර ගනිමින් තමා ගේ ඇති තණ්හාව නැති බව ප්‍රකාශ කිරීම.
 10. කාමඡ්ඡන්දය නැති කිරීම සඳහා මෙනෙහි කලයුතු කරුනු 11.
 11. 1). ඇට කැබැල්ලෙහි ස්වරූපය.
 12. සතුට බාහිර වස්තු වලින් ජනිත නොවන අතර තම සිත තුලම හට ගනියි.
 13. කාම වස්තූන් හේතු කර ගෙන ජනිත කරගත් සතුට තාවකාලික වන අතර නෛක්කම්ය තුලින් ඇති කරගන්නා ප්‍රථම ධ්‍යානය වැනි සතුට තාවකාලික නොවෙයි.
 14. 2). මස් කැබැල්ලෙහි ස්වරූපය. (තමා සතු වස්තූන් රැක ගැනිමේ දුක)
 15. 3). දීනුකඛමා නුලූපා හෙවත් හුළු අත්තක ස්වභාවය. ( මරණයට පෙර අත්හල යුතු වීම )
 16. මරණයට තනිවම මුහුණදිය යුතු බව නැවත නැවත මෙනෙහි කල යුතුය.

මහ මඟදි දකින තිරිසන් ගත සත්වයින් හමුවෙහිදී තමා තුල ඇති එම තත්වයට පත්වීමේ හැකියාව නිරුතුරුවම මෙනහෙි කරමින් කාමයන් ගෙන් වෙන් වෙමින් නිරතුරුව පවතින සමාධිය තමා තුල ප්‍රගුණ කර ගැනීමට නිරතුරුවම සිතෙන තත්වයට මනස පත්කර ගැනීම පිනිස උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නීවරණ ධර්ම (2017-11-07) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.
දේශනාව පඤ්ච නීවරණ – ථීනමිද්දය (2017-11-12)

1.       ධර්ම මාර්ගයට නොඇලෙන ස්වභාවය ථීන මිද්දය වෙයි.
2.       බලහත් කාරයෙන් භාවනා මධ්‍යස්තානයකට ගෙන යන පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවය.
3.       කුසලයට අකමැති ස්වභාවය හෙවත් අරතිය වෙයි.
4.       අරතියෙහි හේතුවත් තණ්හාවම වෙයි.
5.       ආර්ය මාර්ගයෙහි හැකිලෙන ස්වභාවය ථීන මිද්දය වෙයි.‍
6.       පුටුවෙහි හිඳ ගැනීම සහ පුටුවෙහි වැතිරීම අතර වෙනස.
7.       කාලකන්නියාගේ උදාහරණය.
8.       සිත ඔතවඩා ගැනීම සහ තෙද වඩා ගැනීම.
9.       වැඩ ඇරබීම, පවත්වා ගැනීම සහ නිමකිරීම පිළිබඳ වන වීර්ය පවත්වා ගැනීම.
10.   වැඩ නිමවන තුරුම වීර්ය පවත්වා ගැනීම පිනිස ආස්වාදය පිළිබඳව සහ ආදීනවය පිළිබඳව නිරතුරුවම මෙනෙහි කිරීම.
11.   ථීනමිද්දයෙහි හේතුව අරතිය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය වෙයි.
12.   ථීනමිද්දය නැති කර ගැනීම පිනිස කලයුතු සය ආකාරවූ කටයුතු.
13.   1. අති භෝජනයෙන් අත මිදීම.(සසර පුරුද්ද)
14.   නිදිමත ගතිය නැති කර ගැනීම  පිනිස ඉරියව් මාරු කිරීම.
15.   බනමඩුවෙහි තෙල් ගෑමේ උදාහරණය.
16.   ආයතයෙහි පිරිසට දොස් කීම.
17.   එදිනෙදා ජීවියේදීත් හේත්තුවී නොසිටීම.
18.   4. හේත්තු නොවන දූතාංගය.
19.   ශරීරය පුරුදු කිරීම.
20.   නව පරපුරෙහි ජවසම්පන්න නොමැති ස්වභාවය සහ එහි හේතුව.
21.   කලයුතු මෙනෙහි කිරීම.
22.   බුද්ධ ගෝෂ හිමියන්ගේ උදාහරණ.
23.   5. සප්පාය කථා
24.   6. කල්යාන මිත්‍ර සේවනතා.
25.   කාල කලමණාකරනය තුලින් භාවනාවට කාලය සොයා ගැනීම.
26.   දින පොතක් පවත්වා ගැනීමෙහි ඇති වැදගත් කම.
27.   දිනයෙහි කටයුතු වලට යෙදවූ කාලය සටහන් කිරීම.
28.   නිදිකිරා වැටෙන ස්වභවය ථීන මිද්ධය උච්චතම අවස්ථාව වෙයි.

ථීන මිද්ධය නැති කර ගැනීම පිනිස කලයුතු මෙනෙහි කිරීමද ඒ සඳහා දින පොතක් පවත්වා ගැනීමෙහි ඇති වටිනාකමද දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නීවරණ ධර්ම (2017-11-12) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

විශේෂ දේශනය (2017-11-13)

 1. අපගේ තත්වය මැන බලා දැන ගන්නා ආකාරය ගැන දැණුවත්වීම මෙහි අරමුණ වෙයි.
 2. තමාගේ සන්තාන ගත දුක් වලින් අඩුවක් නොමැති නම් ධර්මය තුල තමාගේ දියුණුවක් නොමැති බව දැන ගන්න.
 3. චන්දා, දෝසා, භයා, මෝහා යන සතර අගති දැන ගන්න.
 4. සතර අගතියෙන් යුතුවූ පුද්ගලයාගේ නියත පිරිහීම දැන ගන්න.
 5. සතර අගතියෙන් යුතුවූ පුද්ගලයන්හට නිවැරදි දෙය නොපෙනෙයි.
 6. තමා තමා ගැන නිවැරදි විනිශ්චයකට එලබීම ඉතා අවශ්‍යය ඉතා අමාරුම කාර්යවෙයි.
 7. යමෙකු යම් දේශපාලන පක්ෂයකට ගැති භාවයක් ඇති නම් ඔහු ධර්මාවබෝදය නොවන පුද්ගලයකු වෙයි. මෙහි හේතුව චන්දය වෙයි.
 8. ඇත්ත නම් ඇත්ත වෙයි.
 9. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැන ගන්න ධර්මයට ගලපා බැලිය යුතු වෙයි.
 10. සැමදෙනා කෙරෙහිම සමානාත්මතාවයෙන්ම බැලිය යුතුය.
 11. බුදු රජාණන් වහන්සේ අනුගමනය කරමින් අපද එම ගුණය අපතුල ප්‍රගුණ කරගත යුතුය.
 12. පොඩි මිනිහාව නියෝජනය සහ ලොකු මිනිහාව නියෝජනය යන දෙකම අත්හල යුතුය.
 13. භය නිසා ඇත්ත කතා නොකර සිටීමද අගතියට යෑම වෙයි.
 14. මෝහයෙන් අගතියට යෑම.
 15. සතර අගතියට පත්නොවීම සෘජු භාවය වෙයි.
 16. සෘජු භාවය, මෘදු භාවය සමගම යෙදිය යුතුය.
 17. තමාගේ විනිශ්ෂය නිවැරදිද යන බව දැන ගන්න.
 18. සිංහල ජාතිය ආරක්ෂා කරගැනීමට යමෙකුට උවමනානම් එම පුද්ගලයා විසින් සතර අගතියෙන් මිදිය යුතුවෙයි.

ඔබ යමෙකුගේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව එහි නිවැරදි භාවය පිළිබඳව තීරණය කරන විටදී එම පුද්ගලයා කෙරෙහි ඔබතුල පවතින කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත මත හෝ එම පුද්ගලයා කෙරෙහි පවතින භය හෝ පදනම් කරගත් මෝඩ පුද්ගලයකුද බව දැන ගන්න ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නීවරණ ධර්ම (2017-11-14) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

විශේෂ දේශනය (2017-11-13)

 1. අපගේ තත්වය මැන බලා දැන ගන්නා ආකාරය ගැන දැණුවත්වීම මෙහි අරමුණ වෙයි.
 2. තමාගේ සන්තාන ගත දුක් වලින් අඩුවක් නොමැති නම් ධර්මය තුල තමාගේ දියුණුවක් නොමැති බව දැන ගන්න.
 3. චන්දා, දෝසා, භයා, මෝහා යන සතර අගති දැන ගන්න.
 4. සතර අගතියෙන් යුතුවූ පුද්ගලයාගේ නියත පිරිහීම දැන ගන්න.
 5. සතර අගතියෙන් යුතුවූ පුද්ගලයන්හට නිවැරදි දෙය නොපෙනෙයි.
 6. තමා තමා ගැන නිවැරදි විනිශ්චයකට එලබීම ඉතා අවශ්‍යය ඉතා අමාරුම කාර්යවෙයි.
 7. යමෙකු යම් දේශපාලන පක්ෂයකට ගැති භාවයක් ඇති නම් ඔහු ධර්මාවබෝදය නොවන පුද්ගලයකු වෙයි. මෙහි හේතුව චන්දය වෙයි.
 8. ඇත්ත නම් ඇත්ත වෙයි.
 9. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැන ගන්න ධර්මයට ගලපා බැලිය යුතු වෙයි.
 10. සැමදෙනා කෙරෙහිම සමානාත්මතාවයෙන්ම බැලිය යුතුය.
 11. බුදු රජාණන් වහන්සේ අනුගමනය කරමින් අපද එම ගුණය අපතුල ප්‍රගුණ කරගත යුතුය.
 12. පොඩි මිනිහාව නියෝජනය සහ ලොකු මිනිහාව නියෝජනය යන දෙකම අත්හල යුතුය.
 13. භය නිසා ඇත්ත කතා නොකර සිටීමද අගතියට යෑම වෙයි.
 14. මෝහයෙන් අගතියට යෑම.
 15. සතර අගතියට පත්නොවීම සෘජු භාවය වෙයි.
 16. සෘජු භාවය, මෘදු භාවය සමගම යෙදිය යුතුය.
 17. තමාගේ විනිශ්ෂය නිවැරදිද යන බව දැන ගන්න.
 18. සිංහල ජාතිය ආරක්ෂා කරගැනීමට යමෙකුට උවමනානම් එම පුද්ගලයා විසින් සතර අගතියෙන් මිදිය යුතුවෙයි.

ඔබ යමෙකුගේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව එහි නිවැරදි භාවය පිළිබඳව තීරණය කරන විටදී එම පුද්ගලයා කෙරෙහි ඔබතුල පවතින කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත මත හෝ එම පුද්ගලයා කෙරෙහි පවතින භය හෝ පදනම් කරගත් මෝඩ පුද්ගලයකුද බව දැන ගන්න ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නීවරණ ධර්ම (2017-11-14) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

විශේෂ දේශනය (2017-11-20)

 1. සියළු බුදුවරයාණන් වහන්සේලාගේ ඉගැන්වීම වන අප සිත්තුල උපදින සියළු අකුසලයෙන් මිදීමටත් සියළු කුසලයෙහි යෙදීමටත් වන තම සිත දමනය කලයුතු බවට වන දේශනය මාතෘකා පාටය වෙයි.
 2. නායකයාගේ වගකීම අගතිගාමී නොවී සිටීමට පුරුදු පුහුණු වීමවෙයි.
 3. දාන ගෙදරෙහි තමන්ගේ අයට විශේෂයෙන් සැලකීමෙහි උදාහරණය.
 4. බෞද්ධයා කිසිදාක අකටයුතු කම් සිදු නොකරයි.
 5. දඩුවමෙහිද අරමුණ වරද කරුවා නිවැරදි කර ගැනීම වෙයි.
 6. අසරණයා තලාපෙලා දමන ස්වභාවය තමාතුල පවතී දැයි දැන ගන්න.
 7. තමාතුල සෘජු ප්‍රතිපදාව පවතී දැයි දැනගන්න අසරනයා කෙරෙහිත් බල වන්තයා කෙරෙහිත් තමාගේ පැවැත්ම එකම පදනම් මත සිදුවෙමින් පවතී දැයි දැන ගන්න.
 8. ව්‍යාපාදයෙන් පීඩාවට පත්නොවී සිටීමට පුරුදු පුහුණු විය යුුතුය.
 9. ලාංකිකයින් වශයෙන් අපගේ එකමුතු භාවය නොමැතිවීමේ හේතුව කුමක්ද?
 10. බෞදු ප්‍රතිපදාව නිවැරදිව වැඩීම ඉතාමත් අපහසු ක්‍රියාවක් වෙයි.
 11. නිවසක ඇති කරගතයුතු කතිකාවත කුමක්ද?
 12. එකතුවී ඇති කර ගත් කතිකාව එකතුවීමෙන් පසුව පමනක් වෙනස් කර ගත යුතුය.
 13. තමන්ගේ චින්තනය ධර්මය පත පදනම් වී පවතී දැයි දැන ගන්න.
 14. අපගේ තීරණ ධර්මයට ගැලපේදැයි තීරණය කරන්න.
 15. ධර්මයෙහි ඇති සමානාත්ම තාවය අවභාවිතා කරන්නන්ට දඩුවත් දිය යුතුය.
 16. තමන්ගේ දැඩි තිරණ පසු කලකදී දියවී ගොස්ද?
 17. තමන්ගේ ආරම්භක ධාතුව දිගටම පවතියිද?
 18. බොදු දහම මත පදනම්වන පුද්ගලයා මහා ගාම්භීර පුද්ගලයකු වෙයි.
 19. කලබලයකදි ඔබගේ හැසිරීම ගැන මෙනෙහි කරන්න.
 20. වියසනයකදී හානිය අවම කර ගැනීමට ඔබ තුල ශක්තියක් පවතියද?
 21. භාවනාවට ප්‍රථමව තමා තුල ඇති කරගතයුතු නොසැලෙන මනස ඔබතුල පවතී දැයි දැන ගන්න.
 22. බුදු රජාණන් වහන්සේ ලොවෙහි උත්තම නායකයා වෙයි.
 23. ආදර්ශය මත පිහිටාම අවවාදය නොදෙන්නා ධර්මය තුල පිහිටියකු නොවෙයි.
 24. බොදු සංකල්පය අපව අන්අයව මෙහෙයවන තැනට යොමු කරවයි.
 25. තමන්ගේ මඩිය තර ගැනීම ඔබ තුල පවතී දැයි දැන ගන්න.
 26. ලද දෙයින් ඔබ සතුටු වන්නෙකුද?
 27. කුහක, ඊරිසියා කම ඔබතුල පවතියිද?
 28. අන්අයගේ මත ඉවසන ගතිය ඔබ තුල පවතියිද?
 29. මෙම සියල්ල පිහිටීම තුල අසහාය නායකයකු බිහිවෙයි.
 30. අපට ලැබි ඇති රට…
 31. අප රට ගැන කථා කලයුත්තේ නිවන් දකිනා පුද්ගලයින් බිහිවන තොතැන්න වීම නිසා වෙයි.
 32. මේ සියල්ල දැන ගෙන ප්‍රථමයෙන් තමා නිවැරදි ප්‍රතිපදාව වඩන්නකු බවට පත්වීමට අදිටන් කර ගත යුතුව ඇත.
 33. ඉන් පසුව තම පවුලද, නෑදෑ හිත මිතුරන්වද නිවැරදි ප්‍රතිපදාවට යොමු කිරීම තුලින් මුලු රටම ගොඩ නැගීමට අදිටන් කර ගත යුතුව ඇත.

ඔබ ඔබගේ ජීවිතයෙහි ප්‍රමුඛ අරමුණ ලෙස ඔබ තුල පවතින ඔබව දුකට පත් කර දමන සිතුවිලි ඇති කරන ක්‍රියාවන් ගෙන් ද, සිතුවිලි වලින්ද මිදෙමින් ස්තිර ලෙස පවතින ඔබගේ මානසික සුවපත් භාවය පවත්වා ගැනීම පිනිස වන ක්‍රියාවන් ගෙන් සහ සිතුවිලි වලින් සමන්විතව ජීවිතය ගත කිරීමට අදිටන් කර ගත්තෙකු නම්
ඔබ
පුරා සත් මසකට ආසන්න කාලයක් අඛන්ඩව දිනපතාම විනාඩි 40 කට වැඩි කාලයක් ධර්මය දේශනා කරනු ලබන උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ට ඔබ සාධාරනය ඉටු කර ඇති බව දැන ගන්න මෙහිමියන්ගේ විශේෂ දේශනය (2017-11-20) ශ්‍රවනය කරන්න.

 

සල්ලේඛ සූත්‍රය (2017/12/28)

 1. රූපය මගේ ලෙස කිසිලෙසකින් වත් ගත නොහැක.

විශේෂ දේශනය (2018/01/03)

 1. ලෞකික ප්‍රයෝජන සලකාගෙන නොව ලෝකෝත්තර අරමුණ වන නිවන පිනිස සිත පිහිටුවාගෙන කටයුතු කල යුතුය.
 2. බලු පැටියාගේ නොව කොලු පැටියාගේ ආදරය.
 3. සෑම අකුසල් සිතුවිල්ලක් හමුවෙදිම එහි හේතු වශයෙන් සංසාරික ජීවිතයේ

මහා චත්තාලීසාකර භාවනාව(17 ධරම දේශනාව) පංච උපාදානස්කන්දයෙහි පහත් ලක්ෂණය (2018-01-29)

 1. පංච උපාදානස්කන්දය දුකද? සැපද?
 2. බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනාකොට ඇති නිසා පංච උපාදානස්කන්දය දුකක් ලෙස අප විසින් පිලිගනු ලබන්නේද?
 3. මට සහ මගේ අයට දී ඇති වටිනාකම් හඳුනා ගනිමු.
 4. ඔබගේ ජීවිතයේ වටිනාම දේ කුමක්ද?
 5. ගෙදර සුරතලා වටිනාම දේ කර ගත්තන්ගේ ජීවිතයේ හරය…
 6. සිතෙහි වටිනාදේ පසුපස හබායන ස්වභාවය හඳුනා ගනිමු.
 7. නැතිවම බැරිබව…..
 8. ධර්මය තුල හික්මීමට කාලය නොමැති බව හඳුනා ගනිමු.
 9. වටිනාකම් දීඇති දේ පිළිබඳව හඳුනා ගනිමු.
 10. වටිනාකම් දීඇති දෙයෙහි ත්‍රිලක්ෂණය හඳුනා ගනිමු.
 11. දරුවාගේ අපතුල ඇති ආදරයෙහි වෙනස්වන ස්වභාවය හඳුනා ගනිමු.
 12. තම මවව යම් විටෙක කරදරයක්සේ සිතෙන ස්වාමින් වහන්සේ….
 13. අපට අප ගැන විශ්වාසද?
 14. අපතුල පවතින මනුෂ්‍යය, දේව සහ තිරිසන් ලකෂණ සහ සිතුවිලි හඳුනා ගනිමු.
 15. ඔබ පංච උපාදානස්කන්දයට වටිනාකමක් දී ඇති මෝඩ පුද්ගලකුද යන බව හඳුනා ගනිමු.
 16. වෙනස්වන දෙයට වෙනස් නොවන දේ සලකා ගන වටිනාකම් දීම තුලින් ඔබ අදිකසේ දුක් විදවන මෝඩ පුද්ගලයකුද යනබව දැන ගන්න…
 17. මිඅඔ උදාහරණය
 18. පංචස්කන්දය තුච්ඡ දෙයක් ලෙස හඳුනාගනිමු.
 19. ජීවිතයේ පංචස්කන්ද සන්තතිය හඳුනා ගනිමු.
 20. ශරීරයෙහි තුච්ඡ තාවය නුවණින් දකිමු.
 21. වේදනාවෙහි පහත් ස්වභාවය රෝගී වේදනාවන්ගෙන් හඳුනා ගනිමු.
 22. සංඥාවෙහි පහත් ස්වභාවය මතක්වීමෙන් වේදනාවට ලක්වන අමතක කලයුතුදේ නැවත නැවත මතක් වීමෙන් හඳුනා ගනිමු.
 23. සංකාරයෙහි සහ විඤ්ඤාණයෙහි පහත් ස්වභාවය….
 24. පංච උපාදානස්කන්දයෙහිම පවත් ස්වභාවය හඳුනා ගනිමු.
 25. ඔබතුල පවතින බුද්ධිමත් භාවය පිළිබඳව දැන ගන්න ඔබතුල ධර්මාවබෝදයට ඇති කැමැත්ත තුලින් දැන ගන්න.
 26. දේශපලකයා පමනක් හොර තක්කඩින්ද යන බව දැන ගන්න.
 27. මරණාසන්නයේදි උදවු නොවන මිල මුදල් සහ තාන්න මාන්න.
 28. අසත් පුරුෂයා හඳුනා ගැනීම තුලින් ඔහු ගැන කලකිරීම නිරායාසයෙන් ඇතිවන ආකාරය මෙනෙහි කිරීම තුලින් පංචස්කන්දයෙහි පහත් ස්වභාවය ඔබ විසින් නිවැරදි ලෙසම දැන ගැනීමට ගලපා ගන්න.
 29. සංසාර ප්‍රශ්නය…
 30. නිරතුරුව මෙනෙහි කිරීමෙහි වටිනාකම.
 31. පංච උපාදානස්කන්දයෙහි පහත් ස්වභාවය දැන ගත් මනසට සැරිසරමින් ගතකිරීමට තරම් වටිනා අවකාශයක් සොයා ගත නොහැකිවීම තුලින් නිරතුරුවම පවතින ශාන්ත වූ මනසක් නොපැවතීමට හේතු නොමැති බව අවබෝදවීම.
 32. නිවනෙහි උසස්භාවය මෙනෙහි කිරීම.
 33. මාර්ග සිත ඇතිවීම.

ඔබ ඔබතුල පවතින බුද්ධිමත්භාවයෙහි ප්‍රමාණය මැන ගැනීමෙහි වටිනාකම දන්නා බුද්ධියකින් යුතුවූවකු නම් ඔබතුල පවතින බුද්ධිමත්භාවය මැන ගැනීම පිනිස උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ පංච උපාදානස්කන්දය (2018-01-29) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

යමෙකු තුල පවතින මානසික සංවරය එම පුද්ගලයාගේ බුද්ධියෙහි ප්‍රමාණය නිරූපනය වනබව දන්නා ඔබ,
ඔබ ඔබගේ මානසික අසංවර භාවයෙන් පීඩාවට පත්වී බුද්ධි හීනයකුවී සිටින්‍නෙකු නම්,
ඔබගේ මනසෙහි අසංවර භාවයෙහි සියලුම හේතූන් දැන ගැනීම තුලින් පූර්ණලෙසම සංවරවූ  නිරතුරුවම පවතින මනසක් ඇති කර ගැනීම පිනිස වන උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ පංච උපාදානස්කන්දය (2018-01-29) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

එතුලින් පූර්ණලෙසම සංවරවූ මනසක් ඔබතුල ඇති කර ගැනීමට ඔබට ගතවන කාලයට අනුරූපව ඔබතුල වර්ථමානයෙහි පවතින බුද්ධිමත් භාවය මැනගන්න.


මහා චත්තාලීසාකර භාවනාව(18 ධරම දේශනාව) පංච උපාදානස්කන්දයෙහි අනාත්ම ලක්ෂණය (2018-01-30)

1.       පිීඩනයෙන්ම සිට පීඩනයෙන්ම මැරිලා යන මිනිසුන්ගේ මානසික විකෘර්ථි ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම.

2.       මගේ යන හැඟීමෙහි තීවෘරතාවය මට අවශ්‍යය පරිදි සිදුවන ක්‍රියාවන් සහ පුද්ගලයින් මත අනුලෝවම හට ගනියි.

3.       කුලී නිවසෙහි උදාහරණය.

4.       හොඳ මදි මුහුණෙහි අනාත්ම ස්වභාවය දැක ගනිමු.

5.       උම්මන්තකයාගේ ස්වභවය මට ගලපා ගැනීම.

6.       ලඟා කරගැනීමට අපහසු ඉලක්කයන් හබායෑම තුලින් ඇතිවන මානසික පීඩනයන් විශයෙහි ලඟාකරගත නොහැකි ඉලක්කයන් හබායනවුන්ගේ අසරණභාවය පිලිබඳව අවබෝද කර ගන්න.

7.       රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර සහ විඤ්ඤාණයන් විශයෙහි අනාත්ම ලක්ෂණය  හෙවත් අපගේ පාලනයෙන් තොර බව විමසමු.

8.       නොදන්නාකම නිසා මගේ නොවනදේ මගේ යැයි සිතීම හේතුවෙන් මගේ නොවනදේ මගේවීම කිසිදා සිදුනොවන බව දැන ගනිමු.

9.       මුහුණෙහි ගෙඩියෙහි උදාහරණයට තමාගේ පාලනයෙන් තොරව ඔබට අවලාද නගන පුද්ගලයන් පිළිබඳව ගලපා ගැනීම.

10.   පුද්ගල වාදයෙන් සහ ආත්ම වාදයෙන් මිදී පංච උපාදානස්කන්දයෙහි අනාත්ම ලක්ෂණය දැන ගෙන නිවී සැනසී දිවි ගෙවමු.

මහා චත්තාලීසාකාර භාවනාව (20 ධර්ම දේශනාව)
පංච උපාදානස්කන්දයෙහි අසරණ භාවය (2018-02-01)

1.       පංච උපාදානස් කන්දයෙහි දුප්පත් භාවය හඳුනා ගනිමු.

2.       අදිකතර බැදීම අපව දුප්පත් භාවයට ඇද දමයි.

3.       දරුවනට නිදහසේ බිත්තිවල අඳීමට දීමේ ආදීනවය කුමක්ද?

4.       අද දරුවන්ගේ අසම්පූරණ බවහෙි හේතු මොනවාද?

5.       අද දරුවන්ට ගෙදර සහ පාසැල යන දෙකෙහිම දඩුවම් නොමැතිවීමේ අවාසනාව.

6.       පංච උපාදානස් කන්දයෙහි නොඇලෙන තත්වයට පත්වන තුරුම මෙම ඇලීමෙන් සිදුවන අසරණ භවයට පත්වීම මෙනෙහි කල යුතුය.

7.       පලගැටියාගේ උදාහරණයට පංච උපාදානයට ඇලෙන පුද්ගලයින්ව ගලපා ගත යුතුය.

8.       පරිස්සමින් ගිනි ගන්නා සුළුයි.(චිත්ත අභ්‍යන්තරය )

9.       මම ශාන්තව සිටිමි.

10.   පංච උපාදානස්කන්දයෙහි ආදීනවය මෙනෙහි කල යුතුය.

11.   මෙහි ආදීනවය දැනෙනවිට උපාදායෙන් අතමිදෙයි.

12.   ඇති හැකි අය කෙරෙහි නොව නැති බැරි අය කෙරෙහි වන සැලකීම.

13.   ශරීරයෙහි අදීනව ස්වභාවය හඳුනා ගනිමු.(ලෙඩරෝග, ආහාර සැපයීම)

14.   කුලී නිවසක තමාගේ නිවසසේ සලකාගෙන වසන පුද්ගලාහට දුක උපදවන ආකාරයෙන්ම තමාහට අයිති යමක් පවතියි යැයි සිතා ජීවත්වන පුද්ගලයිහට දුක උපදවයි.

15.    කුලී නිවස නිවැරදි ලෙසම තමාගේ නොවන බව අවබෝද කරගෙන තමාගේ සියළු අවශ්‍යතාවයන් කුලීනිවස තුලින්ම ලබා ගනිමින්, එ් වෙනුවෙන් තමාගේ මූලිකම වගකීම කුලී හිමියාගේ කුලිය ගෙවීම ලෙස තබා ගනිමින්ම කුලී නිවසේ ජීවත්වන පුද්ගලයින්ට මෙන් අපටද පංච උපාදානස්කන්දයෙහි අනිත්‍යය, දුක්ඛ සහ අනාත්ම ලක්ෂණ අවබෝද කරගෙන පරිහරනය කිරීම තුලින්,
අප ලබාඇති මෙම උතුම්වූ මනුෂ්‍යය ජීවිතය අවම මානසික පීඩාවන්ගෙන් යුතුව උපරිම සැප සහිතව ගත කරමින්ම උත්තමවූ නිර්වාණය වෙත එලබීමට හේතුවන ආකාරයෙන් පවත්වා ගතහැකි බව.(ඇවි – ඇතුලත්විය යුතු දහම් කරුනක්)

16.   ස්වභාදහමට අනුගත නොවී අසනීපම වීම.

17.   බැගෑ පත් යාචක දීවිතය.

18.   මගේ කොට ගත් කොටසින් අසරන වීම.

19.   පංච උපාදන්කන්යෙන් පිහිට පත්න්නන් සැමදා අසරණයෝ වෙයි.

20.   අනුලෝම කන්තින්, පටි ලබතී.

ඔබට ඇති වටිනාම සම්පත ඔබ නිසිලෙස රැක බලා ගන්නවාද යන්න ගැන දැන ගන්න උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ පංච උපාදානස්කන්දයෙහි අසරණභාවය (2018-02-02) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

ඔබගේ  වටිනාම සම්පත වන ඔබගේ දරුවාහට ඔබ මඟ පෙන්වන ආකාරය දෝශ සහිත වීම තුලින් ඔබ දරුවාගේ ජීවිතය අනතුරට හෙලමින් සිටින්නෙකු විය නොහැකිද?
ඔබ ඔබගේ දරුවනට මඟ පෙන්වන ආකාරය ගැන සෑහීමකට පත්වී සිටින්නෙකුද?
ඔබ ඔබගේ දරුවනට දඩුවම් පමුණුවා වරදින් මුදවා ලන්නෙකුද?
දරුවන්හට දඩුවම් පමුණුවීම තුලින් ඔවුනගේ කුසලතාවයන් වර්ධනය අඩාල වෙයිද?
දරුවන්තුල වරදට බිය ජනිතකල යුතුද?
දරුවන්හට වරදෙහි ආදීනවය පහදා දිය යුතුද?
මේ පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස් දැන ගන්න මෙම දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

මහා චත්තාලීසාකාර භාවනාව (26 ධර්ම දේශනාව)
පංච උපාදානස්කන්දයෙහි නිසරු ස්වභාවය (2018-02-03)

1.       කොටයේ අරටුව සහ එලය.

2.       යමෙකුගෙන් ආදරය බලාපොරොත්තු නොවී ආදරය කරන, කල යමෙකු සිටියිද?

3.       ගණු දෙණු සහිත බැදීම්

4.       වක්කඩේ හකුරු හැංගීම.
මහා චත්තාලීසාකාර භාවනාව (28 ධර්ම දේශනාව)
පංච උපාදානස්කන්දයෙහි වදක ස්වභාවය (2018-02-05)

1.       ජීතය සාර්ථක කර ගැනීමට බොහෝ දුක් විඳුනු ලැබෙයි.

2.       රැකියාව නිසා දුක් විශාල ප්‍රමාණයක් උදාවිය.

3.       පරස්ථාව නිසා අදිකවම දුක ඇතිවිය.

4.       තිබුනත් දුක් නැතත් දුක් ඇති ස්වභාවය මෙහි වධක ස්වභාවය වෙයි.

5.       කයෙහි වදක ස්වභාවය.

6.       කයෙහි බෝනස් වශයෙන් ලැබෙන රෝගී ස්වභාවය.

7.       සසර කෙලවර කර ගැනීමට පංච උපාදාන්සකන්දයෙහි කල කිරිය යුතුය.
මහා චත්තාලීසාකාර භාවනාව (33 ධර්ම දේශනාව)
පංච උපාදානස්කන්දයෙහි ජාති, ජරා, වියාදි, මරණ ස්වභාවය (2018-02-10)

පංචස්කන්දය සන්තර්පණය කිරීම තුලින් ලබන සැපයට ප්‍රමාණකල නොහැකි තරම් උපරිම සුඛිථ ස්වභාවයට පත්වන ආකාරය දැන ගැනීමට උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ පංච උපාදානස්කන්දයෙහි ජාති, ජරා, වියාදි, මරණ(2018-02-10) දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

මහා චත්තාලීසාකාර භාවනාව (34 ධර්ම දේශනාව)
පංච උපාදානස්කන්දයෙහි සෝඛ, පරිදේව, දුක්ඛ සහ සංකිලේස(හිත කිලිටිකරන) ස්වභාවය (2018-02-11)

1.       සිතිවිලි දෙකක් එකවිට ඇති වනවිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ වැඩි ප්‍රබලතාවයක් ඇති සිතිවිල්ල වෙයි.

2.       සිතුවිල්ලක් ප්‍රභල කිරීමට නැවත නැවත මෙනෙහි කල යුතුය.

3.       පුහුණු කරමින් සටනට යෑම.

4.       පරාජය පිළිගනිමින් පසුබෑම නොකල යුතුම දෙය වෙයි.

5.       මෙය කලහැකි කියා වලියක්ම වෙයි.

6.       පුදුමාකාර විවේකය සහ සතුට අත්විදීම.

7.       කන්ඩ කැමති චොකලට් වල උදාහරණය.

8.       සාමිස සහ නිරාමිස සතුට අතර වෙනස.

9.       යටින්ම ගොස් යටින්ම යෑම.

10.   ලෝකයේ ඇති නියම සැපය විඳ ගැනීම පිනිසට මෙම භාවනාව ඉතා උපකාරී වෙයි.

11.   සුවදායක මනස තුල පෞෂයකින් යුතුව කාර්යක්ෂමව ඉදිරියට යෑම.

12.   නිත්‍යය සහ සැපදේ වන නිවන වෙත යොමුවීම.

13.   මෙය සම්මත් නියාම ඔක්කමතී නම් වෙයි.

14.   මේ තුලින් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයම වැඩී මාර්ග සිත පහල වෙයි.

15.   මෙහිමියන්ගේ මෙම දේශනා මාලාව පැවිද බිමට බැස ගැනීමට ඉතාම උචිත වනබවත් පැවිදි බිමට බැස ගැනීමට නොහැකි ගිහියන් අපහසු තාවයට පත්වන බවත් දැන ගන්න.

16.   ගිහි ජීවිතයේ සිට අතහරින ප්‍රායෝගික වැඩ පිළිවෙලක ආරම්භය හෙට සිට පැවැත්වෙයි.

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/12)

1.       අද දවසෙහි ධර්මය තුල ඇනකොටා ගැනිම.
2.       කාලාම දේශය අර්ධ වෙළද නගරයකි.
3.       යමෙකු යම් කිසි දෙයක් සත්‍යය යැයි ප්‍රකාශ කරන විට ඒ අකාරයෙන්ම පිළිගත යුතු නැත.
4.       තමාගේ ඥාණයට ගෝචර දෙය පිළිගන්න.
5.       නියත මිත්‍යයා දුෂ්ටිකයන්ගේ අසරණභාවය.
6.       පත්තෑයා ගෙට එනවිට කුසල සිත නොනැගීම.
7.       කාමයේ වරදවා හැසිරෙන විට පංචස්කන්දයෙහි අසුභය සිහි නොවීම.
8.       ප්‍රථම පියවර සම්මා දිට්ඨික වීම වෙයි.
9.       මදුරාගේ උදාහරණය.
10.   සෑම තැනකදී නිවැරදිදේ සොයාගත යුුතුය.
11.   මේ සඳහා සාස්තෘන් වහන්සේගේ දේශනයට අනුව සිතා බැලිය යුතුය.
12.   අපේ ලොකුකම පුම්බොපු ගෙබ්බෝ මෙනි.
13.   සංසාරය ඇති කිරීමේ හේතුව සොයාගත යුතුය.
14.   මට වෙට්චදේ මමනෙ දන්නෙ….
15.   නිවැරදිදේ හඳුනා ගැනීම ප්‍රථම පියවර වෙයි.
16.   නිවැරදිම ආකෘතිය රහතන් වහන්සේගේ සිතවෙයි.
17.   පත්තෑයා මරණයට පත් කිරීමට සිතුවිලි එන විට තමාගේ මරණය එලෙස සිදුවන ආකාරය තමාහා සසදා සොයා බලන්න.
18.   ධර්මය ස්‍රවණය කල පුද්ගලයන්ගේ දෙසිත.
19.   කුසල හා අකුසල සිත් දෙකක් පහල වන විට ප්‍රභල වූ සිත ක්‍රියාත්මක වෙයි.
20.   සිතුවිලි බලවත් කර ගන්නේ නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම තුලිනි.
21.   ඒ ඒ කාලයට ප්‍රභල වූ සිත ක්‍රියාත්මක වෙයි.
22.   වැඩියෙන් තරහා වැඩිවන මෙනෙහි කිරීම එහි එලබගෙනම මෙනෙහි කිරීම වෙයි.
23.   හැගීමක් ප්‍රභල කරන ආකරය…
24.   තමන්හා උපමාකොට ලොකයා වෙතම පතුරුවා හැරීම වෛත්‍රිය වෙයි.
25.   මෙය මෛත්‍රී භාවනාව වෙයි.
26.   නිවැරදි හැගීම උපදවා වර්ධනය කර ගැනීම.
27.   බුදුන් වහන්සේ විසින් වදාලා ඇති මෙනෙහි කරනා ක්‍රමය කමටහන වෙයි.
28.   කමටහට නැවත නැවත යෙදිම භාවනාව වෙයි.

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/13)

1.       සිතුවිල්ලක් නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම තුලින් එම සිතුවිල්ල ප්‍රභල වෙයි.

2.       එක තැනකට වී මෙනෙහි කරන විට සිතුවිල්ල වඩා ප්‍රභල වෙයි.

3.       සුචිලෝම ප්‍රේතයාගේ කතාව.

4.       මුලු ලෝකයම මට අවශ්‍යවිදිහට කටයුතු කරන විට මට ලෝකයා විශලයෙහි කෝපය හට නොගනියි.

5.       මෛත්‍රිය යනු මිත්‍රත්වය වෙයි.

6.       මුලු ලෝකයම කෙරෙහි මිත්‍ර හැඟීම ඇති කර ගැනීම මෛත්‍රිය වෙයි.

7.       මෛත්‍රිය ඇති කරගත් පුද්ගලයා සැම විටම සතුටින් සිටියි.

8.       මෛත්‍රිය ප්‍රභලවූ විට සැම විටම සතුටින් සිටියි.

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/14)

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/15)

ද්වෙිශයේ ආදීනවය සහ මෛත්‍රියේ ආනිසන්ස නිරතුරුවම මෙනෙහි කිරීමේ තීවෘරතාවයට අනුරූපවම ද්වේශය පහව ගොස් මෛත්‍රී සිතුවිලි අප මනස තුල නැගී එයි.

වෛරය තම මනසතුල ඇති ප්‍රමාණයටම එම පුද්ගලයා මානසික පීඩාවන්ට ලක් වෙමින් පවතියි.

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/16)

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/17)

නිවන් දැකීමට භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය(2018/02/18)

අද අප රටෙහි පවතින පවුල් දේශනපාලනයට ඇති නැඔුරුවෙහි හේතුවෙහි හේතුව ඇසුරෙන් ගිහි ජීවිත ගතකරන ඔබට ප්‍රථමත් ධ්‍යනයට පත්වෙමින් පස්වනක් ප්‍රීතියට පත්වීමේ හැකියාව දැන ගැනීම තුලින් ඔබත් තාවකාලිකවූ පස්වනක් ප්‍රීතියට පත්වන ප්‍රථමත් ධ්‍යන සුවය විඳ ගැනීමට උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ දේශනය 2018/02/18) ශ්‍රවනය කරන්න.

සියළු අකුසල් සිතුවිලි විලින් මිදී පංච නීවරණයන්ගෙන්ම මිදෙමින් සප්ත බොජ්ජංගයන්ම වඩමින් ඉතා සුඛ සහගත මානසික තත්වයට පත්වීම පිනිස තමා තුල පවතින මානසික රෝග සහ ශාරීරික රෝග යන් හඳුනා‍‍ගෙන සැපයට පත්වීම පිනිස ඇමති පුතකු වන අාකාරය දැන ගන්න.

ප්‍රොපෙස කෝන්ගලගේ අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යෙයන් සංකාරයන් ඇති වන බව පෙන්වාදෙන 2018/02/19 දේශනයේ අවිද්‍යාව යනු පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගන්නා අරමුණුවල ත්‍රිලක්ෂනය මෙනෙහි නොවීම හේතුවෙන් මනසතුල නිපදවන සංකාර හේතුවෙන් අපතුල සිතුවිලි පහලවන බව ප්‍රකාශ කරන දේශනය සහ යමෙකු තුල පවතින මානසික රෝගී තත්වයන් වල හේතුව ලෙස දේශනා කර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ දේශනය සසදා බලන්න.

2018/03/03 (භාවනාවෙහි අවශ්‍යතාවය)

ඕනෑම යමක් ගැන දැන ගැනීම පිනිස ඒ පිළිබඳව මනස යොමු කල යුතුබව නොදන්නා පුද්ගලන් නොමැති බවත්, අප තුල කුසලන් වර්ධනය කර ගැනීමටත්, අකුසලයන් දුරුකර ගැනීමටත් අකුසලයන් සහ කුසලයන් ඇති වන විටම හඳුනා ගැනීමතෙක් මනස යොමු කරගෙන සිටිය යුතු බවත් මෙය හුස්ම වැටීම කෙරෙහි යොමු කරන විට ආනාපාන සති භාවනාව නම් වෙයි.

2018/03/04 (සක්මන් භාවනාව)

සක්මන් මළුවක් සහ එහි අභියස භවනා ආසනයක් තානා ගැනීමෙන් අනතුරුව භාවනාව කරන කාලය අදිෂ්ඨාන කර ගෙන හිදගෙන ආරම්භ කරන භාවනාව අතර තුරදී හිත විසිරෙන විට හිදගෙනම යොදන උපාය අසාර්ථක වන පළමු අවස්ථාවෙහිදීම සක්මන් භාවනාවට යොමු වීම තුලින් අධිෂ්ඨාන කර ගත් කාලය මුලුල්ලෙහිම භාවනාව සාර්ථකම කර ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බව දේශනාව වෙයි.

සක්මන් භාවනාව කය සෘජුව තබා ගනිමින් දෙනෙත් අඩවන් කර අඩි 6-7 ක ප්‍රමාණයක් ඉදිරිය දෙස දෙනෙත යොමු කර මින් ඉතා සෙමෙන් පාදයෙහි ඉරියව් වෙනස් වීමට අවදානය යොමු කර මින් සක්මන් භාවනාව සිදු කර ගෙන යායුතු අතර , මළුව කෙලවරෙන් හැරෙන විටදීද තියුනු වූ අවදානය පාද ඉරියවු දෙසටම යොමු කල යුතුව පවතියි.

2018/03/10-12
(අරමුණු ජය ගැනීම පිනිස බුදු දහම ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්නේ කෙසේද?)

සෑම බෞද්ධයකු හටම තම ජීවියට අරමුණක් තිබිය යුතුම වන අතර බොදු ගිහියාගේ එම අරමුණ ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ලෙස ලෙස දෙආකාර විය යුතුය. ඕනෑම පුද්ගලයකු හට තම අරමුණ වෙත පිවිසීම පිනිස එම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම පිනිස වන ක්‍රියාකාර කම් වල නිරතුරුවම යෙදීම පිනිස අවශ්‍යය ශක්තිය තමා තුල ජනිත කර ගැනීම පිනිස එම අරමුණ ඉටුකර ගැනීමන් ලද හැකි ප්‍රයෝජනයත්, එම අරමුණ ඉටු කර ගත නොහැකි වීමෙන් ලැබෙන හානියත් නිරතුරුවම සිහි කල යුතුවෙයි.

එලෙස එම අරමුණ ජය ගැනීමෙහි ආනිසංසත්, පරාජයවීමෙහි ආදීනවයත් නිරතුරුවම මෙනෙහි කිරීම පිනිස වන දින චරියාවක් සකසා ගතයුතු වන අතර, ඒ සඳහා සෑම දිනකම උදෑසන අවදිවීමත් සමගම තමාගේ ජීවිතයේ අරමුණද‍, එම අරමුණ වෙත එලෙබෙන වැඩපිළිවෙලද මෙනෙහි කර දිනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම අනුදැන වදාලා පවතියි.

මේ සඳහා තමාගේ අරමුණු ජය ගැනීම පිනිස තමා විසින් තිරණය කල වැඩ පිළිවෙල දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැඩිලෙස අධිෂ්ඨාන කර ගත යුතු වන අතර කරනු ලබන සෑම ක්‍රියාවක්ම සැලසුම් ගත කාල නිර්නයකට යටත් ව සිදු කිරීම තුලින් එම කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කර ගත හැකි බවත් දේශනය වෙයි.

සටහන ;
ඔබ අද පවතින අධි තරඟකාරී සමාජයෙහි තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට අවශ්‍ය කරන ශක්තිමත් භාවය නොමැති පුද්ගලයකු හෝ ඔබගේ දරුවන්හට මුහුණදීමට ඇති තරඟකාරී සමාජයට ඔබගේ දරුවන්ව සූදානම් කිරිමට අවශ්‍ය කරන උපදේශනයක අවශ්‍යතාවය ඔබට දැනෙයි නම් උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ නිවන් මඟ දේශනා මාලාවෙහි 2018/03/10, 2018/03/11 සහ 2018/03/12 දේශනයට සවන් දීමෙන් ඔබගේ පරිවර්ථය සිදුකර ගැනීමට අවශ්‍ය තරම් බුද්ධිය ඔබතුල පිහිටා ඇති දැයි දැන ගන්න.

2018/03/10/24 (ගිරිමාණන්ද සූත්‍රය)

ලෝකය තුල පවතින ජීව කුලකයෙහි මිනිස් අන්‍යයතාවය පවත්වා ගන්නා ප්‍රමුඛ සාධකයක්වන මානව ආදර සම්බන්දතාවයන්ගේ වටිනාකමෙහි වටිනාකම පිළිබඳව පූජ්‍යය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ අදහස දැන ගැනීමට මෙම දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

1. නිවන් මඟ වඩනා ගිහි උපාසකයන් ප්‍රේමය අකුසලයක් සේ සලකා බැහැර කල යුතුද යනබව පිළිබඳ සවිඥාණික වීම පිනිස මෙම දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න?

2. මානව වටිනාකම් සහිත තාරුණ්යයේ ප්‍රේමය තුල ගැබ්වෙන දැවීම සහිත රාගයෙහි, දැවෙන ස්වභාවයෙන් යුතු රාගී කොටස ඉවත්කර ගනිමින් ප්‍රේමනීය වූත් සරාගීවූත් ආදර සම්බන්දතාවයක් පවත්වා ගනිමින් ගිහි බෞද්ධ උපාසකයකු ලෙස කටයුතු කලහැකි ආකාරය උකහා ගැනීම පිනිස ඔබට මෙම දේශනය යොදාගත හැකිද යන්න දැන ගන්න මෙම දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

3. මානව ප්‍රේමය තුල පවතින සරාගීවූ දැවෙන තැවෙන ස්වභාවය උලුප්පා දක්වමින් එම මානව ප්‍රේමය, රාග ගින්නට හසුවූ තිරිසන් ගත සත්වයකුගේ මනෝභාවයට ඌනනය කිරීම කෙතරම් යුක්ති සහගතද යන්න විමසීම පිනිස මෙම දේශනය ශ්‍රවනය කරන්න.

Advertisements