මහරැඹෑවැවේ පාලිත හිමි

ශාස්ත්‍රපති, රාජකීය පණ්ඩිත
මහරැඹෑවැවේ පාලිත හිමි

Advertisements